Заверка на нормативи за храна и пијалоци

Заверка на нормативи за храна и пијалоци

Заверка на нормативи за храна и пијалоци

Според член 35 став 5 и 6 од Законот за угостителска дејност на РМ (Сл. весник бр. 62/2004)

Барање  и  две копии од нормативот за храна и пијалоци (прилог)