Завршна сметка 2019

Завршна сметка 2019

1. Фискална табела за Завршна сметка 2019 година БИТОЛА

1.1 Завршна сметка на Општина Битола за 2019 година

2.ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ОПШТИНА БИТОЛА 2019 ГОДИНА

2.1 Бруто биланс сметка Буџет за 2019 година

2.2 Биланс на состојба сметка Орган за 2019 година

Завршна 2019-Буџет на Општина Битола

Завршна 2019-Сметка на орган

Завршна 2019-Наменска донација 

Завршна 2019-Наменска дотација ТППЕ

Завршна 2019-Проект општо корисна работа

Завршна сметка 2019-Сметка Заем

Завршна 2019-Агенција за вработување

Завршна сметка 2019-Агенција за државни патишта

Завршна сметка 2019-Проект МТВ

Завршна 2019-Санација и адаптација на излози на дуќани

Завршна 2019-Финансиска поддршка на ЕЛС

Завршна 2019-Стратегија на роми 2014-2020

Завршна 2019-Донација-рехабилитација и адаптација на пат село Лавци

Завршна 2019-Ентериерно уредување на Кино Манаки

Завршна 2019-Зголемена туристичка понуда-Офицерски

Завршна 2019-Креирање на можности за работа за сите

Завршна 2019-Намалување на аерозагадувавањето

Завршна 2019-ОКР-19-СДЦ

Завршна 2019-Проект Кинокултура

Завршна 2019-Смарт-кул-тур

Завршна 2019-Проект-Бенефит