Завршна сметка 2021

Завршна сметка 2021

1 Фискална табела -Завршна сметка 2021 година 

1.1.Завршна сметка на Општина Битола за 2021 година

2.Годишен извештај на Општина Битола за 2021 година

Биланс на состојба сметка Орган за 2021 година

Биланс на состојба- Сметка Буџет 2021 година

Изјава од одговорен сметководител

Агенција за Патишта 2021

Баир – Здружена акција на Битола за вклучување на Ромите 2021

Буџет на Општина Битола 2021

Детска градинка во АРМ 2021

Европа на Врата 2021

Зголемена туристичка понуда на Пелагониски регион преку реставрирање и адаптирање на Офицерски дом 2021

Изградба на локален пат за с. Маловише 2021

Изградба на локален пат с. Брусник 2021

Изградба на настрешници во пазарот 2021

Излетничко место во с. Лопатица 2021

Интеграција на зелен транспорт

Креирање на можности за работа за сите 2021

ОИК- Општинска Изборна Комисија

ОКР-19-СДЦ 2021

Проект – Изградба на улици во с. Долно Оризари 2021

Проект – Санација на излози на дуќани во старата чаршија 2021

Проект Бенефит 2021

Проект Кинокултура

Проект МТВ 2021

Редовна орган 2021

Реконструкција на постоечко спортско игралиште во ромска населба Баир

Ромска здравствена заштита 2

Смарт-Кул-Тур 2021

Сметка за наменска дотација – Пожарна 2021

Сметка за наменска дотација 2021

Старт-Ап-Центар 2021

Стратегија на роми (2014-2020) 2021

Урбана Мобилност