Завршна сметка 2022

Завршна сметка 2022

1.2.Завршна сметка на Општина Битола за 2022 година

1.Завршна сметка на Општина Битола за 2022 година ( Фискална табела)

2.Годишен извештај на Општина Битола за 2022 година

2.1.Биланс на состојба сметка Буџет 2022 година

2.2.Биланс на состојба сметка Орган на општината за 2022 година

Изјава од овластен сметководител за 2022 година

Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Битола за 2023 година

Агенција за вработување

Агенција за патишта

Буџетска Сметка

Депозитна сметка

Елементарни Непогоди

Здружена акција на Бтиола за вклучување на ромите

Изградба на детска градинка во АРМ

Изградба на настрешници во пазарот

Интеграција на зелен транспорт

Креирање на можности за работа за сите

ОКР19-СДЦ

Општинска изборна комисија

Проект кинокултура

Проект Бенефит

Редовна Орган

Реконструкција на локален пат за с.Брусник

Ромска здравствена заштита 2

с-ка за наменска дотација – пожарна

с-ка за наменска дотација

Смар за тебе 2

Смарт-Кул-Тур

Старт-ап центар

СТУ1 -АРМ1