ИЗБОР НА НАЈУСПЕШЕН СПОРТИСТ

ИЗБОР НА НАЈУСПЕШЕН СПОРТИСТ

Oпштина Битола и годинава организацијата и изборот на најуспешен спортист на Битола ги довери на Сојузот на спортови. Сите заинтересирани субјекти имаат право на пријавување до 31.01.2020, согласно условите наведени во известувањето во прилог.

Известување сојуз на спортови