Извод од урбанистички план

Извод од урбанистички план

За добивање на Извод од урбанистички план потребно е:

Копие од катастарски план (фотокопие не заверено) не постаро од шест месеци
Имотен или поседовен лист (фотокопие не заверено) не постаро од шест месеци
Потврда за платени административни такси во вредност од 550,00 ден. ако парцелата има површина до 500.0 м2 или 800,00 ден. ако парцелата има површина повеке од 500.0 м2

Барање

Уплатница за административни такси