Издавање на потврда за ИПАРД

Издавање на потврда за ИПАРД

Издавање на потврда за ИПАРД

Согласно правилата за аплицирање во ИПАРД програмата Општината издава потврда дека инвестицијата е согласно Стартегијата на општината за локален  развој

Апликантот доставува  барање и копија од планот или формуларот на АФПЗРР за инвестицијата

Барање за потврда за ИПАРД