Канализација

Канализација

Во Битола уште во 19 век постоел канализационен систем од геризи. Со градба на современа канализација се отпочна некаде кон крајот на педесеттите години. Условите на теренот за градба и проширување на канализационата мрежа, се скоро идеални. Благиот пад на теренот кон исток и североисток овозможува градба на едноставни системи со мошне погодни услови за прибирање на пречистените води во реката Драгор.
Целокупно изградена канализациона мрежа: 154.000 м. од кои:

  • Азбесни цевки: 93.000 м.
  • Бетонски и армирано бетонски: 54.000 м.
  • ПВЦ: 7.000 м

Употребени профили: Ø 150 мм – Ø 1500

Број на изливни места: 5

Краен реципиент: р.Драгор → р. Црна → Тиквешко езеро → р.Вардар
Покриеност со канализациона мрежа на градот, во проценти: 99 %
Покриеност со канализациона мрежа на општината, во проценти 82%
Сепак канализационата мрежа сеуште не е заокружена, општината Битола се среќава со проблемот со третманот на отпадните води (од станбените населби и индустриските отпадни води). Потребно е доизградба на колекторскиот систем, изградба на колекторски станици, решавање на проблемот со петтиот канал кој е отворен и изградба на пречистителни станици. Постојат повеќе проекти за пречистителни станици, но потребно е изнаоѓање на финансиски средства.