Јавни претпријатија

Јавни претпријатија

КЈП „КОМУНАЛЕЦ“ БИТОЛА

Ул. 16-та бб

Централа: +389 (0) 47 047 207 400

Факс: +389 (0) 47  207 407

е-mail: komunalecbt@komunalecbt.com.mk

информации за собирање, транспорт и депонирање на отпад

тел: +389 (0) 47 047 207 426

Оддел за подигање на непрописно паркирани возила (пајак служба)

Тел: +389 (0) 47 207 403

Тел: +389 (0) 47 207 426

Оддел за згрижување на животни скитници (шинтерска служба)

Тел: +389 (0) 47 207 426

Информации за надзор на гробишта

Оддел Капела

Тел: +389 (0) 47 207 418

Оддел Св. Недела

Тел: +389 (0)  47 207 420

Оддел Нови гробишта

Тел: +389 (0) 47 207 423

Оддел Буковски гробишта

Тел: +389 (0)  47 207 419

http://www.komunalecbt.com.mk/

 

КЈП „ВОДОВОД“ БИТОЛА

Ул. Св. Климент Охридски бб

Дирекција: +389 (0) 47 227 448

Факс: +389 (0) 47 225 140

Стопански Двор: +389 (0) 47 238 200. 234 791

Дежурен: +389 (0) 72 232 119

http://vodovodbt.mk

 

КЈП „НИСКОГРАДБА“ БИТОЛА

Ул. Булевар 1 ви Мај бб

Тел: +389 (0) 47 233 600  224 520

e-mail: niskogradba@t.mk

www.niskogradbabt.mk

 

ЈП „ПАЗАРИ“  БИТОЛА  

Ул. Коле Неделковски Бр. 1

ДИРЕКЦИЈА : +389 (0) 237 416

ФАКС: +389 (0) 241 228

Битола 7000

www.jppazari.mk

 

ЈП ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ И ИНЖИНЕРИНГ  БИТОЛА

Ул. Булевар 1-ви Мај Бр. 61

Битола 7000

jpzuppi.bitola@gmail.com

 

ЈП ИНДУСТРИСКА ЗОНА ЖАБЕНИ

Ул. Томаки Димитровски бр. 7/1

Тел: +389 (0) 47 237 470

 

e-mail: zabeni@bitola.gov.mk

7000 Битола

http://zabeni.mk/mk/index.php

 

ЈОУ „ЗООЛОШКА ГРАДИНА“ БИТОЛА

Ул. Тумбе Кафе бб

Тел: +389 (0) 47 222 956

Факс: +389 (0) 47 202 033

e-mail: zoo-gradina-bt@t-home.mk

7000 Битола

http://www.zoobitola.mk/

 

ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА „СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА

Ул. Илинденска бр. 156

Тел: +389 (0) 47 224 107

7000 Битола

 

ЈП ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕ ЈАВЕН ЛОКАЛЕН ПРЕВОЗ

телефон 047/222-999

 

MEЃУОПШТИНСКО ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ПЕЛАЛИНК БИТОЛА

Ул. Томаки Димитровски бр. 7/1

 

Завршна сметка за 2023 година