КАКО ДА ВОДАМ БИЗНИС

КАКО ДА ВОДАМ БИЗНИС

Добрата бизнис клима во општината ја потврдуваат и двете големи признанија од Светска банка, добиени во 2008 и 2011 година со кои општина Битола е избрана за најдобра дестинација во Doing business, односно во конкуренција од 22 града од 7 земји од Југоисточа Европа, според извештајот на Светска банка и нивните показатели за прописи во бизнисот и нивното спроведување, Битола е рангирана на прво место.

Постапка за регистрирање на претпријатие

http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=57

http://www.investinmacedonia.com/investing-in-macedonia/setting-up-your-business

registering-a-company-in-macedonia

http://www.investinmacedonia.com/invest-news/421-doing-business-2017-report

Пријава од Централен Регистар за регистрација

Процедура за основање и регистрирање на претпријатие во РМ

Постапка за упис на ДОО/ДООЕЛ

Постапка за упис на Трговец Поединец

Обрасци за Упис во Централен Регистар