Регистар на категоризирани угостителски објекти и постапка за категоризација

Регистар на категоризирани угостителски објекти и постапка за категоризација

Категоризација на сместувачки објекти од мал обем до 20 легла

Според  член 4 –а став 2 од Законот за угостителска дејност на РМ (Сл. весник бр. 199/2014) и член 205 од Законот за општа управна постапка на РМ (Сл. весник бр. 38/05), Општината врши упис во регистарот за угостителска дејност од мал обем и издава решение за извршена категоризација на угостителските објекти за сместување од мал обем .

Физичките лица кои ќе ја обавуваат оваа угостителска дејност треба да достават:

–          Барање за угостителска дејност од мал обем со административна такс 250 ден (прилог)

–          Доказ за сопственост на објектот(  имотен лист или договор за право на користење)

–          Пријава од Државен пазарен инспекторат за исполнети минимални-  технички услови  ( се подига од Општина или од ДПИ во два примероци со административна такса од 50 ден)

Барање

Список на сместувачки објекти од мал обем до 20 легла