квартален 2016

квартален 2016

ПРВ КВАРТАЛ

1 К1- Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за прв квартал 2016 година

2 Споредба планирано-остварено сметка Буџет за прв квартал 2016 година

3 Споредба планирано-остварено сметка Наменска дотација за прв квартал 2016 година

4 Споредба планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности за прв квартал 2016 година

5 Споредба планирано-остварено сметка Донации за прв квартал 2016 година

6 Образложение за Квартален извештај на Општина Битола- прв квартал 2016 година

7 К2 Прв квартал 2016

8 K3 KFW 1-3 2016

 

ВТОР КВАРТАЛ

1.К1-Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за втор квартал 2016 година

1.1.Споредба на планирано-остварено сметка Буџет за втор квартал 2016 година

1.2.Споредба планирано-остварено сметка Буџет за втор квартал 2016 година- синтетика

1.3.Споредба планирано-остварено сметка Наменски и блок дотации втор квартал 2016 година

1.4.Споредба планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности за втор квартал 2016 година

1.5.Споредба планирано-остварено сметка Донации за втор квартал 2016 година

1.6.Споредба планирано-остварено сметка Заеми за втор квартал 2016 година

2.K2-Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски -Втор квартал 2016

3.К3- ВТОР КВАРТАЛ 2016 ГОДИНАx

4.Обрзложение за Квартален извештај на Општина Битола – втор квартал 2016 година

 

ТРЕТ КВАРТАЛ

1.Квартален-извештај-за-извршување-на-буџетот-на-Општина-Битола-за-трет-квартал-2016-година

2.Споредба-на-планирано-и-остварено-сметка-Буџет-за-трет-квартал-2016-година

3.Споредба-на-планирано-и-остварено-сметка-Наменски-дотации-за-трет-квартал-2016-година

4.Споредба-на-планирано-и-остварено-сметка-Самофинансирачки-активности-за-трет-квартал-2016-година

5.Споредба-на-планирано-и-остварено-сметка-Донации-за-трет-квартал-2016-година

6.Споредба-на-планирано-и-остварено-сметка-Заеми-за-трет-квартал-2016-година

7.К2-Трет-квартал-2016 8-k3-kfw-7-9-2016x

Образложение за квартален извештај на Општина Битола трет квартал 2016 година

 

ЧЕТВРТ КВАРТАЛ

1.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за четврт квартал 2016 година

2. Споредба планирано- остварено сметка Буџет за четврт квартал 2016 година

3.Споредба планирано-остварено сметка Наменска дотација за чеврт квартал 2016 година

4.Споредба на планирано и остварено Сметка за самофинансирачки активности за четврт квартал 2016 година

5.Споредба планирано-остварено Сметка Донации за четврт квартал 2016 година

6.Споредба планирано-остварено сметка Заем на Општина Битола за чеврт квартал за 2016 година

7.Obrazlozenie za Kvartalen izvestaj na Opstina Bitola -tret kvartal 2016 godina

K3 KFW 10-12 2016

К2 четврт квартал 2016