квартален 2017

квартален 2017

ПРВ КВАРТАЛ

1.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за прв квартал -2017 година

1.1.Споредба на планирано и остварено сметка Буџет за прв квартал 2017 година (аналитика)

1.2.Споредба планирано и остварено сметка Наменски дотации за прв квартал 2017 година

1.3.Споредба на планирано и остварено сметка за Самофинансирачки активности за прв квартал 2017 година

1.4.Споредба на планирано и остварено сметка Донации за прв квартал 2017 година

1.5. Споредба на планирано и остварено сметка Заем за прв квартал 2017 година

2.К2 -прв квартал 2017

3.K3 -прв квартал 2017

4.Образложение за Квартален извештај на Општина Битола – прв квартал 2017 godina

 

ВТОР КВАРТАЛ

1.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за втор квартал 2017 година

1.1.Споредба планирано-остварено сметка Буџет ( синтетика втор квартал 2017 година

1.2.Споредба планирано-остварено сметка Буџет ( аналитика) втор квартал 2017 година

1.3.Споредба планирано-остварено сметка Наменска дотација втор квартал 2017 година

1.4.Споредба планирано-остварено Сметка за самофинансирачки активности втор квартал 2017 година

1.5.Споредба на планирано-остварено Сметка донации втор квартал 2017 година

1.6.Споредба планирано-остварено сметка Заеми втор квартал 2017 година

2.К2 -втор квартал 2017

3.К3-Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

4.Образложение за Квартален извештај на Општина Битола- втор квартал 2017 година

 

ТРЕТ КВАРТАЛ

1.Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Битола за трет квартал 2017 година

1.1.Споредба планирано – остварено сметка Буџет за трет квартал 2017 година ( синтетика)

1.2.Споредба планирано-остварено за сметка Буџет трет квартал 2017 година ( аналитика)

1.3.Споредба планирано-остварено сметка Наменски дотации за трет квартал 2017 година

1.4.Споредба планирано -остварено сметка Самофинансирачки активности за трет квартал 2017 година

1.5.Споредба планирано- остварено сметка Донации за трет квартал 2017 година

1.6.Споредба планирано -остварено сметка Заем за трет квартал 2017 година

2.К2 -Трет квартал 2017

3.К3- трет квартал 2017 година

Обрзложение за Квартален извештај на Општина Битола за трет квартал 2017 година

 

ЧЕТВРТ КВАРТАЛ

1.Квартален-извештај-за-извршување-на-Буџетот-на-Општина-Битола-за-четврт-квартал-2017-година

1.1.Споредба планирано-остварено сметка Буџет (синтетика) -четврт квартал 2017 година

1.2.Споредба на планирано-остварено сметка Наменска дотации за четврт квартал 2017 година

1.3.Споредба планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности за четврт квартал 2017 година

1.4.Споредба планирано-остварено сметка Донации четврт квартал 2017 година

1.5.Споредба планирано-остварено сметка Заем -четврт квартал 2017 година

2. К2 Четврт квартал 2017

3. K3 Четврт квартал 2017

4.Обрзложение за Квартален извештај на Општина Битола за четврт квартал 2017 година