квартален 2018

квартален 2018

ПРВ КВАРТАЛ

1.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за прв квартал 2018 година

1.1.Споредба на планирано- остварено сметка Буџет(аналитика)- прв квартал 2018 година

1.1.Споредба на планирано- остварено сметка Буџет (синтетика)- прв квартал 2018 год.

1.2.Споредба на планирано-остварено сметка Наменски дотации- прв квартал 2018 год.

1.3.Споредба на планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности- прв квартал 2018 год.

1.4.Споредба на планирано- остварено сметка Донации- прв квартал 2018 година

1.5.Споредба на планирано-остварено сметка Заем -прв квартал 2018 година

2. К2-Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски- прв квартал 2018

3. К3-Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријата -прв квартал 2018 год.

4.Образложение за Квартален извештај на Општина Битола- прв квартал 2018 година

 

ВТОР КВАРТАЛ

1.Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Битола за втор квартал 2018 година

1.1.Споредба планирано-реализирано сметка Буџет втор квартал 2018 година аналитика

1.2.Споредба планирано-реализирано сметка Буџет за втор квартал 2018 година

1.3.Споредба планирано-реализирано Сметка за наменски дотации за втор квартал 2018 година

1.4.Споредба планирано-реализирано Сметка за самофинансирачки активности втор квартал 2018 година

1.5.Споредба планирано-реализирано Сметка за Донации за втор квартал 2018 година

1.6 Споредба планирано-реализирано сметка Заем за втор квартал 2018 година

2.Образец К2 Втор квартал 2018

3. Образец K3 KFW 04-06 2018

4.Образложение на Квартален извештај на Општина Битола- втор квартал 2018 година

 

ТРЕТ КВАРТАЛ

1.К1-Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за четврт квартал 2018 година

1.1 Споредба планирано-остварено сметка Буџет за трет квартал 2018 година аналитика

1.2. Споредба планирано-остварено сметка Буџет за трет квартал 2018 година ( синтетика)

1.3. Споредба планирано-остварено сметка Наменска и блок дотација за трет квартал 2018 година

1.4.Споредба на планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности трет квартал 2018 година

1.5.Споредба планирано-остварено сметка Донации трет квартал 2018 година

1.6. Споредба планирано- остварено сметка Заеми за трет квартал 2018 година

2.К2-Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски-трет квартал 2018

3.K3-Квартален извештај за заложување на општината и јавните претпријатија KFW 07-09 2018

4.Образложение за Квартален извештај на Општина Битола – трет квартал 2018 година

 

ЧЕТВРТ КВАРТАЛ

1.К1-Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за четврт квартал 2018 година

1.1.Споредба планирано-реализирано сметка Буџет ( синтетика) – четврт квартал 2018 година

1.2.Споредба планирано-остварено сметка Буџет ( аналитика) за четврт квартал 2018 година

1.3.Споредба планирано-остварено Сметка Наменска дотација за четврт квартал 2018 година

1.4.Споредба планирано-остварено Сметка за донации ( синтетика)- четврт квартал 2018 година

1.5.Споредба планирано-остварено Сметка за самофинансирачки активности -четврт квартал 2018 година

1.6.Споредба планирано-остварено Сметка Заем (синтетика) -четврт квартал 2018 година

2.К2-Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски четврт квартал 2018 година

3.K3-Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините четврт квартал 2018 година

4.Образложение за Квартален извештај на Општина Битола – четврт квартал 2018 година