квартален 2019

квартален 2019

ПРВ КВАРТАЛ

1.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за прв квартал 2019 година

1.1.Споредба на планирано-остварено сметка Буџет (синтетика) прв квартал 2019 година

1.2.Споредба планирано-остварено сметка Буџет (аналитика) -прв квартал 2019 година

1.3.Споредба планирано-реализирано Сметка за Наменски дотации за прв квартал 2019 година

1.4. Спореба на планирано-реализирано Сметка за самофинансирачки активности за прв квартал 2019 година

1.5.Споредба планирано-реализирано Сметка Донации за прв квартал 2019 година

1.6.Споредба на планирано-реализирано Сметка Заем за прв квартал 2019 година

2.К2 -Образец за доспеани ненадмирени обврски-прв квартал 2019

3.K3 -Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините-прв квартал 2019 година

4.Образложение за Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за прв квартал од 2019 година

 

ВТОР КВАРТАЛ

1.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за 2019 година ( втор квартал 2019 година)

1.1.Споредба планирано-остварено сметка Буџет ( втор квартал 2019 година)

1.2.Споредба планирано-остварено сметка Наменска дотација ( втор квартал 2019 година)

1.3.Споредба планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности ( втор квартал 2019 година)

1.4.Споредба планирано-остварено сметка Донации- втор квартал 2019 година

1.5.Споредба планирано-остварено сметка Заеми (втор квартал 2019 година)

1.6.Образложение кон Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за втор квартал 2019 година

2.К2–Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски (втор квартал 2019)

3.K3 образец- ( втор квартал 2019 година)

 

ТРЕТ КВАРТАЛ

1.1.Планирано- реализирано сметка Буџет за трет квартал 2019 година

1.2.Планирано-реализирано сметка Самофинансирачки активности за трет квартал 2019 година

1.3.Планирано-реализирано сметка Наменска дотација за трет квартал 2019 година

1.4.Планирано-реализирано сметка Заем за трет квартал 2019 година

1.5.Планирано-реализирано сметка Донации за трет квартал од 2019 година

1. K1-Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за трет квартал од 2019 година

2.К-2 Трет квартал 2019 година

3.K3 – Трет квартал 2019 година

4.Образложение за извршување на Буџетот на Општина Битола за трет квартал 2019 година

 

ЧЕТВРТ КВАРТАЛ

1.1.Планирано-реализирано сметка Буџет четврт квартал 2019 година(приходи)

1.2.Планирано-реализирано сметка Буџет за четврт квартал 2019 година ( расходи)

1.3. Планирано-реализирано сметка Наменска дотација четврт квартал 2019 година ( синтетика)

1.4. Планирано -реализирано сметка Донации за чеврт квартал 2019 година ( синтетика)

1.5. Планирано-реализирано сметка Заем за четврт квартал 2019 година ( синтетика)

1.6. Планирано-реализирано сметка за Самофин. активности четврт квартал 2019 година ( синтетика)

1.7.Образложение за К.И. за извршување на Буџетот на Општина Битола за четврт квартал 2019 година

1.КИ за извршување на Буџетот на Општина Битола за четврт квартал 2019 година

2.К-2 четврт квартал 2019 – ЕСПЕО

3.K3 KFW 10-12 2019