квартален 2020

квартален 2020

ПРВ КВАРТАЛ

1.2.Планирано-реализирано сметка Буџет ( синтетика) прв квартал 2020 година

1.3. Планирано -реализирано сметка Наменска дотација (синтетика ) прв квартал 2020 година

1.4. Планирано -реализирано сметка за Самофинансирачки активности за прв квартал 2020 година

1.5.Планирано-реализирано сметка Донации за прв квартал 2020 година

1.6. Планирано-реализирано сметка Заеми за прв квартал 2020 година

1.K1- Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за прв квартал 2020 година

2. К2-Квартален извештај за доспеани ненадмирени обврски- прв квартал 2020

3.K3-Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија 01-03 2020

4.Образложение за Квартален извештај за прв квартал 2020 година

 

ВТОР КВАРТАЛ

1.1.Споредба планирано-реализирано сметка Буџет (синтетика) втор квартал 2020 година

1.2.Споредба планирано-реализирано сметка Буџет (аналитка) втор квартал 2020 година

1.3.Споредба планирано-реализирано сметка Самофинансирачки активности (синтетика) втор квартал 2020 година

1.4.Споредба планирано-реализирано сметка Наменски дотации (синтетика) втор квартал 2020 година

1.5.Споредба планирано-реализирано сметка Донации (синтетика) втор квартал 2020 година

1.6.Споредба планирано-реализирано сметка Заеми (синтетика) втор квартал 2020 година

1.К1-Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за втор квартал 2020 година

2.К2 втор квартал 2020 – втора верзија

3.K3-втор квартал 2020x

Образложение за извршување на Буџетот на Општина Битола за втор квартал од 2020 година