квартален 2020

квартален 2020

ПРВ КВАРТАЛ

1.2.Планирано-реализирано сметка Буџет ( синтетика) прв квартал 2020 година

1.3. Планирано -реализирано сметка Наменска дотација (синтетика ) прв квартал 2020 година

1.4. Планирано -реализирано сметка за Самофинансирачки активности за прв квартал 2020 година

1.5.Планирано-реализирано сметка Донации за прв квартал 2020 година

1.6. Планирано-реализирано сметка Заеми за прв квартал 2020 година

1.K1- Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за прв квартал 2020 година

2. К2-Квартален извештај за доспеани ненадмирени обврски- прв квартал 2020

3.K3-Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија 01-03 2020

4.Образложение за Квартален извештај за прв квартал 2020 година

ВТОР КВАРТАЛ

1.1.Споредба планирано-реализирано сметка Буџет (синтетика) втор квартал 2020 година

1.2.Споредба планирано-реализирано сметка Буџет (аналитка) втор квартал 2020 година

1.3.Споредба планирано-реализирано сметка Самофинансирачки активности (синтетика) втор квартал 2020 година

1.4.Споредба планирано-реализирано сметка Наменски дотации (синтетика) втор квартал 2020 година

1.5.Споредба планирано-реализирано сметка Донации (синтетика) втор квартал 2020 година

1.6.Споредба планирано-реализирано сметка Заеми (синтетика) втор квартал 2020 година

1.К1-Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за втор квартал 2020 година

2.К2 втор квартал 2020 – втора верзија

3.K3-втор квартал 2020x

Образложение за извршување на Буџетот на Општина Битола за втор квартал од 2020 година

ТРЕТ КВАРТАЛ

1.1. Планирано-реализирано сметка Буџет за трет квартал 2020 година (аналитика)

1.2.Планирано-реализирано сметка Буџет трет квартал 2020 година (синтетика)

1.3.Планирано-реализирано сметка Наменски дотации трет квартал 2020 (синтетика)

1.4.Планирано-реализирано сметка Самофинансирачки активности трет квартал 2020 година (синтетика)

1.5.Планирано-реализирано сметка Донации трет квартал 2020 година (синтетика)

1.К1-Квартелен извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за трет квартал 2020 година

2.К2 образец втор квартал 2020 година

3.К3 образец за трет квартал 2020 година

5. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2020 година 12.11.2020 63-та Седница

Образложение за извршување на Буџетот на Општина Битола за трет квартал 2020 година

ЧЕТВРТ КВАРТАЛ

1.2.Планирано-реализирано сметка Буџет за четврт квартал 2020 (синтетика)

1.3.Планирано-реализирано сметка Наменска дотација за четврт квартал 2020 година (синтетика)

1.4.Планирано-реализирано сметка Самофинансирачки активности за четврт квартал 2020 год

1.5.Планирано-реализирано сметка Донации за четврт квартал 2020 година

1.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за четврт квартал 2020 година

2.K2- образец четврт квартал 2020 година

3.K3- образец четврт квартал 2020 година

Образложение за извршување на Буџетот на Општина Битола за четврт квартал 2020 година