квартален 2021

квартален 2021

ПРВ КВАРТАЛ

1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за прв квартал 2021 година

1.1.Планирано-реализирано сметка Буџет прв квартал 2021 година (синтетика)

1.2.Планирано-реализирано сметка Буџет прв квартал 2021 година (аналитика)

1.3.Планирано-реализирано сметка Наменска дотација прв квартал 2021 година

1.4.Планирано-реализирано сметка Самофинансирачки активности прв квартал 2021 година

1.5.Планирано-реализирано сметка Донации прв квартал 2021

2.K2 за прв квартал 2021 година

3.К3- Образец

Образложение кон Квартален извештај за прв квартал од 2021 година

ВТОР КВАРТАЛ

1.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за втор квартал 2021 година

1.1.Споредба планирано-реализирано сметка Буџет за втор квартал 2021 година (синтетика)

1.2.Споредба планирано-реализирано сметка Буџет за втор квартал 2021 година (аналитика)

1.3. Споредба планирано-остварено сметка Наменска дотација за втор квартал 2021 синтетика

1.4. Споредба планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности втор квартал 2021

1.5.Споредба планирано-остварено сметка Донации втор квартал синтетика

2.К2- образец

3. К3- образец

Образложение за извршување на Буџетот на Општина Битола за втор квартал од 2021 година

ТРЕТ КВАРТАЛ

1. К1-Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за трет квартал 2021 година

1.1. Планирано-реализирано сметка Буџет аналитика трет квартал

1.2. Планирано-реализирано сметка Буџет синтетика трет квартал

1.3. Планирано-реализирано сметка Наменска дотација синтетика трет квартал 2021 год

1.4.Планирано-реализирано сметка Самофинансирачки активности синтетика трет квартал 2021 година

1.5. Планирано-реализирано сметка Донации синтетика трет квартал 2021 година

2.К2 образец

3.К3-образец

Образложение за Квартален извештај за трет квартал 2021 година

ЧЕТВРТ КВАРТАЛ

1.1.Планирано-реализирано сметка Буџет синтетика четврт квартал 2021

1.2.Планирано-реализирано сметка Буџет аналитика четврт квартал 2021 година

1.3.Планирано-реализирано сметка Наменска дотација четврт квартал 2021

1.4.Планирано-реализирано сметка Самофинансираќки активности четврт квартал 2021

1.5.Споредба планирано-реализирано сметка Донации за четврт квартал 2021 година конечно синтетика

1.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за четврт квартал 2021 година

2.К2- Квартален извештај за доспеани ненадмирени обврски за четврт квартал 2021

3.К3-Квартален извештај за секое задолжување на општините за четврт квартал 2021

Образложение за извршување на Буџетот на Општина Битола за четврт квартал 2021 година