квартален 2022

квартален 2022

ПРВ КВАРТАЛ

1.1.Планирано-реализирано сметка Буџет прв квартал 2022 година ( синтетика)

1.2.Планирано-реализирано сметка Буџет прв квартал 2022 година (аналитика)

1.3.Планирано-реализирано сметка Наменски дотации прв квартал 2022 година

1.4.Планирано-реализирано сметка Самофинансирачки активности прв квартал 2022 година

1.5.Планирано-реализирано сметка Донации прв квартал 2022 година

1.К1-Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за прв квартал 2022 година

2.К2-Извештај за доспеани ненадмирени обврски прв квартал 2022 година

3.K3-Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија од општините

Образложение за извршување на Буџетот на Општина Битола за прв квартал од 2022 година

ВТОР КВАРТАЛ

1.1.Планирано-реализирано сметка Буџет за втор квартал 2022 година (синтетика)

1.2.Планирано-реализирано сметка Буџет за втор квартал 2022 година (аналитика)

1.3 Планирано-реализирано сметка Наменски дотации втор квартал 2022 година

1.4.Планирано-реализирано сметка Самофинансирачки активности втор квартал 2022 година

1.5. Планирано-реализирано сметка Донации за втор квартал 2022 година (синтетика)

1.К1-Квартален извешта за извршување на буџетот на Општина Битола за втор квартал 2022 година

2.К2- Квартален извештај за доспеани ненадмирени обврски втор квартал 2022 година

3.К3-Извештај за промените кај секое задолжување на општините и јавните претпријатија за втор квартал 2022 година

Образложение за извршување на Буџетот на Општина Битола за втор квартал од 2022 година

ТРЕТ КВАРТАЛ

1.1. Споредба планирано-реализирано сметка Буџет за трет квартал 2022 година (синтетика)

1.2.Споредба планирано-реализирано сметка Буџет -трет квартал 2022 година (аналитика)

1.3.Споредба планирано-реализирано сметка Наменски дотации трет квартал 2022 година (синтетика)

1.4.Споредба планирано-реализирано сметка Самофинансирачки активности трет квартал 2022 година (синтетика)

1.5.Споредба планирано-реализирано сметка Донации трет квартал 2022 година (синтетика)

1.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за 2022 година трет квартал

2.K2-Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски

3.К3- Квартален извештај за промените на состојбите на секое задолжување трет квартал 2022 година

Образложение за извршување на Буџетот на Општина Битола за трет квартал 2022 година

ЧЕТВРТ КВАРТАЛ

1.1 Споредба планирано-реализирано сметка Буџет четврт квартал 2022 година (синтетика)

1.2.Споредба планирано-реализирано сметка Буџет четврт квартал за 2022 година аналитика

1.3.Споредба планирано-реализирано сметка Наменски дотации четврт квартал 2022 година синтетика

1.4.Споредба планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности четврт квартал 2022 година (синтетика)

1.5.Споредба планирано-остварено сметка Донации четврт квартал 2022 година (синтетика)

1.К1-Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за четврт квартал 2022 година

2.K3 образец за четврт квартал 2022 година

3.К2- образец за четврт квартал 2022 година

Образложение за Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за четврт квартал 2022 година