квартален 2022

квартален 2022

ПРВ КВАРТАЛ

1.1.Планирано-реализирано сметка Буџет прв квартал 2022 година ( синтетика)

1.2.Планирано-реализирано сметка Буџет прв квартал 2022 година (аналитика)

1.3.Планирано-реализирано сметка Наменски дотации прв квартал 2022 година

1.4.Планирано-реализирано сметка Самофинансирачки активности прв квартал 2022 година

1.5.Планирано-реализирано сметка Донации прв квартал 2022 година

1.К1-Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за прв квартал 2022 година

2.К2-Извештај за доспеани ненадмирени обврски прв квартал 2022 година

3.K3-Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија од општините

Образложение за извршување на Буџетот на Општина Битола за прв квартал од 2022 година

ВТОР КВАРТАЛ

1.1.Планирано-реализирано сметка Буџет за втор квартал 2022 година (синтетика)

1.2.Планирано-реализирано сметка Буџет за втор квартал 2022 година (аналитика)

1.3 Планирано-реализирано сметка Наменски дотации втор квартал 2022 година

1.4.Планирано-реализирано сметка Самофинансирачки активности втор квартал 2022 година

1.5. Планирано-реализирано сметка Донации за втор квартал 2022 година (синтетика)

1.К1-Квартален извешта за извршување на буџетот на Општина Битола за втор квартал 2022 година

2.К2- Квартален извештај за доспеани ненадмирени обврски втор квартал 2022 година

3.К3-Извештај за промените кај секое задолжување на општините и јавните претпријатија за втор квартал 2022 година

Образложение за извршување на Буџетот на Општина Битола за втор квартал од 2022 година

ТРЕТ КВАРТАЛ

1.1. Споредба планирано-реализирано сметка Буџет за трет квартал 2022 година (синтетика)

1.2.Споредба планирано-реализирано сметка Буџет -трет квартал 2022 година (аналитика)

1.3.Споредба планирано-реализирано сметка Наменски дотации трет квартал 2022 година (синтетика)

1.4.Споредба планирано-реализирано сметка Самофинансирачки активности трет квартал 2022 година (синтетика)

1.5.Споредба планирано-реализирано сметка Донации трет квартал 2022 година (синтетика)

1.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за 2022 година трет квартал

2.K2-Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски

3.К3- Квартален извештај за промените на состојбите на секое задолжување трет квартал 2022 година

Образложение за извршување на Буџетот на Општина Битола за трет квартал 2022 година