Комисии Совет

Комисии Совет

 

Верификациона комисија

Претседател Зоран Стојчевски

Членови:

 1. Соња Карапец
 2. Жаклина Наумовска
 3. Иванчо Тошевски
 4. Олга Лозановска

 

Комисија за мандатни прашања, избори и именувања

Претседател: Виолета Дракалска

Членови:

 1. Билјана Поповска
 2. Влатко Шеровски
 3. Елена Трајчевска
 4. Горан Степановски

 

Комисија за финансии и буџет

Претседател: Валентин Груевски

Членови:

 1. Зоран Стојчевски
 2. Борче Корлевски
 3. Габриела Илиевска
 4. Николче Јанкуловски

 

Комисија за јавни и комунални дејности

Претседател: Методија Илиевски

Членови:

 1. Елеонора Илиевска
 2. Јован Налбанти
 3. Бурим Ќерими
 4. Борче Димитровски

 

Комисија за урбанизам и заштита на животната средина

Претседател: Зоран Стојчевски

Членови:

 1. Валентин Груевски
 2. Жаклина Наумовска
 3. Горан Михајловски
 4. Борче Димитровски

 

Комисија за јавни дејности

Претседател: Жаклина Наумовска

Членови:

 1. Емилија Костурски
 2. Биљана Поповска
 3. Иван Чулаковски
 4. Анита Ангелевска

 

Комисија за месна самоуправа

Претседател: Елеонора Илиевска

Членови:

 1. Емилија Костурски
 2. Зоран Ѓоргијев
 3. Иванчо Тошевски
 4. Тони Коњановски

 

Комисија за заштита на човековата средина

Претседател: Татјана Крнчевска

Членови:

 1. Ристенка Алтипармаковска
 2. Славе Најдовски
 3. Иван Чулакоски
 4. Олга Лозановска

 

Комисија за доделување на општински награди и признанија

Претседател: Зоран Ѓоргијев

Членови:

 1. Татјана Крнчевска
 2. Елизабета Тодоровска
 3. Борче Димитровски
 4. Тони Коњановски

 

Комисија за статут и прописи

Претседател: Биљана Поповска

Членови:

 1. Виолета Дракалска
 2. Веселин Талевски
 3. Бурим Ќерими
 4. Елена Трајчевска

 

Комисија за еднакви можности меѓу жените и мажите

Претседател: Габриела Илиевска

Членови:

 1. Татјана Крнчевска
 2. Ристенка Алтипармаковска
 3. Славе Најдовски
 4. Елена Трајчевска
 5. Анита Ангелевска
 6. Тони Коњановски

 

Комисија за вршење надзор на материјално – финансиското работење на Советот

Претседател: Јован Налбанти

Членови:

 1. Методија Илиевски
 2. Влатко Шеровски
 3. Викторија Христовска
 4. Горан Степановски

 

Комисија за евроинтеграции и меѓународна соработка

Претседател: Елизабета Тодоровска

Членови:

 1. Борче Корлевски
 2. Јован Налбанти
 3. Александар Мирчевски
 4. Викторија Христовска

 

Комисија за млади, спорт и рекреација

Претседател: Борче Корлевски

Членови:

 1. Методија Илиевски
 2. Влатко Шеровски
 3. Иванчо Тошевски
 4. Николче Јанкуловски

 

Комисија за локален економски развој

Претседател: Емилија Костурски

Членови:

 1. Зоран Ѓоргијев
 2. Елизабета Тодоровска
 3. Горан Михајловски
 4. Анита Ангелевска

 

Комисија за безбедност на Советот

Претседател: Иванчо Тошевски

Членови:

 1. Зоран Стојчевски
 2. Елеонора Илиевска
 3. Славе Најдовски
 4. Бурим Ќерими

 

Комисија за правата на децата

Претседател: Олга Лозановска

 1. Александар Мирчевски
 2. Викторија Христовска
 3. Ристенка Алтипармаковска
 4. Виолета Дракалска
 5. Веселин Талевски
 6. Габриела Илиевска

 

Комисија за подигање на спомен обележја

Претседател: Татјана Крнчевска

Членови:

 1. Биљана Поповска
 2. Зоран Ѓоргијев
 3. Елена Трајчевска
 4. Николче Јанкуловски

 

Управен одбор на Фондот за Наградата „4. Ноември“:

Претседател:  Валентин Груевски

Членови:

 1. Борче Димитровски
 2. Горан Михајловски
 3. Жаклина Наумовска
 4. Емилија Костурски
 5. Елеонора Илиевска
 6. Методија Илиевски
 7. Габриела Илиевска
 8. Тони Коњановски

 

Комисија за утврдување Предлог-програма за работа на Советот на Општината Битола за 2018 година:

Претседател:  Валентин Груевски

Членови:

 1. Зоран Стојчевски
 2. Бурим Ќерими
 3. Зоран Ѓоргијев
 4. Веселин Талевски
 5. Елизабета Тодоровска
 6. Ристенка Алтипармаковска
 7. Иван Чулакоски
 8. Борче Димитровски
 9. Горан Михајловски
 10. Николче Јанкуловски

 

Комисија за туризам

Претседател: Жаклина Наумовска

Членови:
1.Татјана Крнчева
2. Емилија Костурски
3. Иванчо Тошевски
4. Анита Ангелевска

 

Совет за јавно здравје во општина Битола во состав:

Елизабета Крстевска-претставник од Центар за јавно здравје

Тони Коњановски-претставник од општина Битола

Борче Корлевски-претставник од општина Битола

Олга Лозановска-претставник од општина Битола

Ристенка Алтипармаковска-претставник од општина Битола