Комисии Совет

Комисии Совет

 

Верификациона комисија

Претседател Ѓорѓи Ѓорѓиевски

Членови:

 1. Мерита Исмајловска
 2. Горан Велевски
 3. Анета Ѓорѓиевска
 4. Иван Чулаковски

 

Комисија за финансии и буџет

Претседател: Габриела Илиевска

Членови:

 1. Марица Тодоровска
 2. Бојан Бојкоски
 3. Борче Корлевски
 4. Елизабета Тодоровска

 

Комисија за јавни и комунални дејности

Претседател: Бојан Бојкоски

Членови:

 1. Мирјана Захариевска-Ралевска
 2. Ѓорѓи Ѓорѓиевски
 3. Кире Климески
 4. Алмир Адемоски

 

Комисија за урбанизам и заштита на животната средина

Претседател: Ѓорѓи Ѓорѓиевски

Членови:

 1. Златко Лозановски
 2. Жаклина Наумовска
 3. Методија Илиевски
 4. Гаврил Трајковски

 

Комисија за јавни дејности

Претседател: Марица Тодоровска

Членови:

 1. Златко Лозановски
 2. Иван Чулакоски
 3. Мерита Исмајловска
 4. Јадранка Павловска

 

Комисија за месна самоуправа

Претседател: Марко Јосифовски

Членови:

 1. Мирјана Захариевска-Ралевска
 2. Сашо Никовски
 3. Жаклина Наумовска
 4. Горан Велевски

 

Комисија за заштита на човековата средина

Претседател: Марта Ѓоргиевска

Членови:

 1. Анета Ѓоргиевска
 2. Иван Чулакоски
 3. Кире Климески
 4. Александар Димовски

 

Комисија за доделување на општински награди и признанија

Претседател: Ненси Лозанче

Членови:

 1. Елена Кромидаровска-Маховска
 2. Ленче Илиевска
 3. Петар Николовски
 4. Алмир Адемоски

 

Комисија за статут и прописи

Претседател: Ѓорѓи Ѓорѓиевски

Членови:

 1. Златко Лозановски
 2. Алмир Адемоски
 3. Анастасија Трајковска
 4. Мирјана Захариевска-Ралевска

 

Комисија за еднакви можности меѓу жените и мажите

Претседател: Габриела Илиевска

Членови:

 1. Ѓорѓи Ѓорѓиевски
 2. Марта Ѓорѓиевска
 3. Златко Лозановски
 4. Борче Корлевски
 5. Мерита Исмајловска
 6. Елена Кромидаровска-Маховска

 

Комисија за вршење надзор на материјално – финансиското работење на Советот

Претседател: Марица Тодоровска

Членови:

 1. Златко Лозановски
 2. Елизабета Тодоровска
 3. Анастасија Трајковска
 4. Гаврил Трајковски

 

Комисија за евроинтеграции и меѓународна соработка

Претседател: Борче Корлевски

Членови:

 1. Марта Ѓоргиевска
 2. Ненси Лозанче
 3. Кети Неделковска
 4. Алмир Адемоски

 

Комисија за млади, спорт и рекреација

Претседател:  Зоран Петковски

Членови:

 1. Михајло Вангелов
 2. Марко Јосифовски
 3. Петар Николовски
 4. Борче Корлевски

 

Комисија за локален економски развој

Претседател: Лидија Павловска

Членови:

 1. Гаврил Трајковски
 2. Марко Јосифовски
 3. Јадранка Павловска
 4. Елизабета Тодоровска

 

Комисија за безбедност на Советот

Претседател: Методија Илиевски

Членови:

 1. Ленче Илиевска
 2. Горан Велевски
 3. Марко Јосифовски
 4. Петар Николовски

 

Комисија за правата на децата

Претседател: Елена Кромидаровска-Маховска

 1. Мерита Исмајловска
 2. Кети Неделковска
 3. Анета Ѓоргиевска
 4. Марта Ѓоргиевска
 5. Горан Велевски
 6. Михајло Вангелов

 

Комисија за подигање на спомен обележја

Претседател: Сашо Никовски

Членови:

 1. Марта Ѓоргиевска
 2. Кире Климески
 3. Иван Чулакоски
 4. Кети Неделковска

 

Управен одбор на Фондот за Наградата „4. Ноември“:

Претседател: Габриела Илиевска

Членови:

 1. Бојан Бојкоски
 2. Марко Јосифовски
 3. Ненси Лозанче
 4. Зоран Петковски
 5. Жаклина Наумовска
 6. Методија Илиевски
 7. Јадранка Павловска
 8. Александар Димовски

 

Комисија за мандатни прашања, избори и именувања

Претседател: Ѓорѓи Ѓорѓиевски

Членови:

 1. Борче Корлевски
 2. Анета Ѓоргиевска
 3. Златко Лозановски
 4. Горан Велевски

 

Привремена комисија за туризам

Претседател: Бојан Бојкоски

Членови

 1. Марко Јосифовски
 2. Елена Маховска Кромидаровска
 3. Петар Николовски
 4. Иван Чулакоски