Контакти

Контакти

Адреса:
Бул. „1-ви Мај“ бр.61

Телефон:
+389 47 208 442

Факс:
+389 47 208 307

E-mail:
bitola@t-home.mk

АДМИНИСТРАЦИЈА

Секретар

Борче Димитровски

e-mail: sekretar@bitola.gov.mk

локал: 047/ 208-328

Сектор за Финансиски прашања

Раководител: Блага Талевска

тел: 071 235 021

e-mail: budzet@bitola.gov.mk

локал: 047/ 208-327

Помошник раководител :Наташа Лукиќ

e-mail: natasal@bitola.gov.mk ;  danoci@bitola.gov.mk

локал: 047/ 208-332

Сектор за правно-нормативни административни и општи работи

Помошник раководител : Игор Талевски

e-mail: igor.talevski@bitola.gov.mk

локал: 047/ 208-302

Одделение за административни и општи работи

Раководител: Цветанка Ристевска

тел: 076 485 754

e-mail: contact@bitola.gov.mk

cvetankam84@gmail.com

локал: 047/ 208-339

Одделение за имот и имотно-правни работи

Раководител: Горан Ѓоревски

тел: 075336144

e-mail: ggorevski@yahoo.com

локал: 047/ 208-312

Сектор за урабнистичко планирање и заштита на животната средина, спроведување на урбанистички планови, комунални дејности и уредување на градежно зејиште

Раководител: Тони Јовановски

тел: 076 370 931

e-mail: jovanovski.toni@bitola.gov.mk

локал: 047/ 208-311

Одделение за спроведување на урбанистички планови

Одделение за урабнистичко планирање и заштита на животната средина

Раководител: Валентина Андријашевиќ Кривашија

тел: 076 485 771

e-mail: arh.krivasija@gmail.com

локал: 047/ 208-316

Одделение за комунални дејности и уредување на градежно зејиште

Раководител: Спасевска Марјана

тел: 070 303 678

e-mail: marjana.spasevska@yahoo.com

локал: 047/ 208-306

Одделение за буџетска координација

 

Одделение за сметководство и плаќање

Раководител: Весна Георгиевска

тел: 070 303 684

e-mail: smetkovodstvo@bitola.gov.mk

локал:047/ 208-326

Одделение за администрирање на приходи и плаќање на даноци

Раководител: Татјана Танчева Петковска

тел: 070 303 134

локал: 047/ 208-323

Одделение за јавни набавки

Раководител: Славица Димитровска

тел: 076 485 770

e-mail: slavica.nabavki@bitola.gov.mk

локал: 047/ 208-325

Сектор за економски развој јавни дејности и информатичка технологија

Раководител: Снежана Петровска

тел: 070 303 689

e-mail: obrazovanie@bitola.gov.mk

локал: 047/ 208-335

Заменик раководител : Владимир Костурски

тел: 070/300-276

e-mail: vladimir.kosturski@bitola.gov.mk

локал: 047/208-340

Одделение за економски развој

Раководител: Венцо Шишкин

тел: 070 395 717

e-mail: shishkin.venco@gmail.com

локал: 047/ 208-347

Одделение за Јавни дејности

Раководител: Виолета Налевска

тел: 071 222 839

e-mail: viki.nalevska@bitola.gov.mk

локал: 047/ 208-347

Одделение за информатичка технологија

Раководител: Игор Поповски

тел: 071 307 302

e-mail: igor@bitola.gov.mk

локал:047/ 208-345

Сектор – Општински инспекторат

Раководител: Кирил Мицевски

тел: 075 312 460

e-mail: revizor@bitola.gov.mk

локал: 047/ 208-354

Одделение за ревизија на системите за внатрешна контрола и ревизија на усогласеност

Одговорно лице: Аница Тантарова Георгиевска

тел: 076 485 758

e-mail: atantarova@yahoo.com

локал: 047/ 208-322

Одделение за управување со човечки ресурси

Раководител:

Кире Ѓоргиевски

тел: 070 303 725

e-mail: kireg2002@yahoo.com

локал: 047/ 208-331

Територијална противпожарна единица

Помошник командир: Горан Димковски

тел: 071 235 244

e-mail: tppebitola@yahoo.com

локал: 047/ 238 – 129

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ СО МЕДИУМИ

Викторија Христовска

тел: 071 615 080

локал: +389 (0)47 208 329

e-mail: press@bitola.gov.mk

Лице за контакт со граѓани со попреченост:

Симона Јовеска

Советник за социјални услуги за ранливи групи

simonajoveska132@gmail.com

071 385 682

047 208 302

МАТИЧНА СЛУЖБА

тел:  ++389 47 269 316