Контакт

Контакт

Ден за средба со граѓани петок од 10.00 – 13.00 часот. Закажете на:

Телефонски број 047/208-340

email: gradonacalnik@bitola.gov.mk