Корисни линкови

Корисни линкови

ВЛАДИНИ ЛИНКОВИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

УСЛУГИ – ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

МИНИСТЕРСТВА

Министерство за одбрана

Министерството за внатрешни работи

Министерство за правда

Министерството за надворешни работи

Министерство за труд и социјална политика

Министерство за финансии

Министерство за образование и наука

Министерство за економија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Министерство за транспорт и врски

Министерство за здравство

Министерство за култура

Министерство за животна средина и просторно планирање

Министерство за локална самоуправа

Министерство за информатичко општество и администрација

 

ДРУГИ КОРИСНИ ЛИНКОВИ

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

ДРЖАВНА АНТИКОРУПЦИСКА КОМИСИЈА

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАСТВЕНА ЗАШТИТА

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

ЗЕЛС

Систем за со постапка за донесување на урбанистички планови

Електронски систем за издавање на градежна дозвола

Градежно земјиште

Електронски систем за јавни набавки

Секретаријат за Европски прашања

Одделението за соработка со невладините организации

Европска унија

Електронски систем за надавање при продажба на движни и недвижни ствари

OSCE

Семпер

Алка

Посети ја Пелагонија

Скопје Дием