Лице задолжено за постапување по претставки и предлози

Лице задолжено за постапување по претставки и предлози

Раководител на одделение за правно – нормативни работи

Благица Василевска

Тел. 047/208-358

e-mail: blagavasilevska@yahoo.com