Надворешни лица

Надворешни лица

Евиденција за присуство на надворешни лица на Седница на Советот на Општина Битола

Евиденција за 2015

Евиденција за 2016

Евиденција за 2017