Оглас за постапка за јавна набавка

Оглас за постапка за јавна набавка

24-115/2018 „Изработка на проектна документација: 1. О.П. за изградба на локален пат до с.Острец со (изградба на потпорен ѕид према реката на делот каде е оштетен коловозот) должина на коловозот Л=3400м’ 2. О.П. за изградба на улици низ с.Острец Л= 1200м’- Општина Битола“

14-125/2018 за Потрошни материјали за реконструкција и поставување на новогодишни украси

24-117/2018 за Изработка на ревизија на проектна документација – Сообраќаен проект за траен или времен режим на сообраќај

24-124/2018 за Набавка на изработени новогодишни украси за 2018-2019 година

24-123/2018 за Набавка на столбови за сообраќајни знаци – количина 250 парчиња

24-127/2018 за Изработка на коловоз на ул. Широка профил 2

24-118/2018 за Изградба на коловоз на дел на улиците „Ѓорѓи Стерјовски Џоџа“ и дел од паркиралиште на улица „13-ти Јули“ во Битола

24-119/2018 за Изработка на геомеханички елаборат за полигон за возачи (П=26.000м2) во Горно Оризари (К.П. 33/2, КО Г.Оризари)

24-104/2018 за Набавка на ладна асвалтна маса

24-105/2018 за Фракционен дробен камен агрегат -фракција од 4-8мм за одржување на патишта во зимскиот период

24-106/2018 за Набавка на индустриска сол за одржување на патишта во зимскиот период

24-107/2018 за Поправка на топлинска пумпа (модел CLIMAVENETA NECS – N/B 0352 или еквивалентно)

24-108/2018 за „Набавка на материјали за сервисирање на рефлектори во Спортска сала Битола“

24-114/2018 за Набавка на услуги за осигурување на: -моторни возила на Општина Битола -недвижни ствари и права на Општина Битола -вработени во ТППЕ -моторни возила на ТППЕ и -објекти на училиштата во Општина Битола

24-101/2018 за Набавка на канцелариски мебел (детски креветчиња)

24-56/2018 за Набавка и монтажа на материјали за електрична инсталација во 10 автобуски постојки

24-93/2018 Санација на сообраќајници на подрачје на општина Битола со поставување на тампон од дробен камен

24-95/2018 за Реконструкција на локална улица – дел од ул.„Леринска“ I фаза во С.З. бр.8 во Битола

24-88/2018 за Набавка на градежни материјали со вклучен превоз за потреби на Општина Битола

24-86/2018 Сервисирање на информатчка опрема

24-91/2018 „Набавка на огревно дрво за потребите на Општина Битола, дел од општинските основни училишта, средното општинско земјоделско училиште и ТППЕ Битола за грејната 2018/2019 година“ од 420,65 м3 +/- 5 %

24-85/2018 Набавка на гуми за службени возила на Општина Битола

24-83/2018 1.Изработка на ревизија на архитектонско урбанистички проект за КП бр.33/2 КО Горно Оризари-Битола односно АУП за ГП 1 од ЛУПД за изградба на полигон за возачи на дел од КП бр.33, КО Горно Оризари м.в. Хектаро, Општина Битола (П=2,6 На) 2. ,, Изработка на ревизија на архитектонско урбанистички проект ,,Уредување на излетничко место заедно со сите потребни поврзувања со вода и канализација вклучувајќи и поврзување со електрична мрежа во с.,,Лопатица“-Општина Битола (1.2На)

24-77/2018 Градежно занаетчиски услуги

24-74/2018 НАБАВКА НА ХОТЕЛСКИ, УГОСТИТЕЛСКИ И РЕСТОРАНСКИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА

24-84/2018 1.Основен електротехнички проект за реконструкција на улично осветлување за ул.,,Рузвелтова,,во Битола со должина од 250м’2.Основен електротехнички проект за реконструкција на улично осветлување на ул.,, Димитар Илиевски Мурато,, во Битола со должина од 550м’

24-82/2018 Средтства за одржување на хигиена

24-81/2018 Пијалоци и засладувачи

24-71/2018 Набавка на знамиња на Општина Битола, ЕУ и „Република Македонија“

24-73/2018 Рушење на бесправно изградени објекти

24-72/2018 Превоз со такси компанија

24-63/2018 Регистрација на моторни возило Општина Битола

24-57/2018 за Набавка на огревно дрво за потребите на Општина Битола, дел од општинските основни училишта, средното општинско земјоделско училиште и ТППЕ Битола за грејната 2018/2019 година

24-79/2018 за Дополнително озвучување и осветлување на културни настани за БИТ ФЕСТ 2018 година

24-60/2018„Мерење на бучава,,

24-69/2018„Логистичка поддршка за реализација на Програмата на БИТ ФЕСТ 2018“

24-66/2018 „Услуги од агенција за привремени вработувања во период од 1 година“

24-58/2018 ,,Набавка на печатарски услуги (печатење, издавање и копирање),,

24-65/2018 Набавка на компјутерска опрема и софтвер

24-61/2018 за Сервисирање на информатичка опрема

24-53/2018 за Услуга од градежни машини и транспортни средства на подрачје на Општина Битола

24-51/2018 за Реконструкција на локална улица – дел од ул.„Леринска“ I фаза во С.З. бр.8 во Битола

24-44/2018 за ИЗВРШУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИ НАДЗОР НАД ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ НА ПОДРАЧЈЕ НА ОПШТИНА БИТОЛА

24-64/2018 за „Дополнително озвучување и осветлување на културни настани од среден и голем обем за БИТ ФЕСТ 2018 година“

24-62/2018 за Плакети и друг промотивен матерујал

24-52/2018 за „Логистичка поддршка за реализација на Програмата на БИТ ФЕСТ 2018“

24-54/2018 за Набавка на гуми за службени возила Општина Битола

24-46/2018 за Полнење и севисирање на ПП апарати

24-49/2018 за Монтажа демонтажа и транспорт на тезги

24-50/2018 за Превоз со такси компанија

24-47/2018 за Набавка на канцелариска хартија

24-48/2018 за Набавка на средства за хигиена

24-34/2018 за Електроинсталациски и занаетчиски работи за сервисирање на објекти во сопственост на Општина Битола за 2018 година

24-43/2018„Санација на тротоари и партерно уредување на територија на Општина Битола“

24-45/2018 за Набавка на пијалоци и засладувачи

24-42/2018 за Набавка на авионски билети

24-41/2018„Изработка на Идеен и Основен проект за изградба на дистрибутивна гасоводна мрежа во Општина Битола, со максимум 25.000м должина, со Ревизија и вршење на проектантски надзор при изведба“

24-32/2018 за Изработка на Геодетски елаборати

24-36/2018 за Изработка на ревизија на проектна документација

24-27/2018 за Набавка на транспортни услуги – превоз на патници за потребите на Општина Битола

24-35/2018 за Набавка на канцелариски материјал

24-31/2018 за Ревизија на Проекти за инфраструктура – линиска инфраструктурна градба за градби од втора категорија, и ревизија на Проекти за инфраструктура – линиска инфраструктурна градба за градби од прва категорија

24-26/2018 за Дигитални сертификати (нови и обновување на старите дигитални сертификати)

24-33/2018 за Набавка на знамиња на Општина Битола, ЕУи Р.Македонија

24-37/2018 за Набавка на услуга за обезбедување -24 часовен мониторинг и обезбедување на објект на Дом на АРМ-Офицерски дом

ПРИЛОГ на оглас 24-37/2018

24-28/2018 за,,Изработка на Идеен и Основен проект за изградба на секундарна дистрибутивна гасоводна мрежа во Општина Битола, со максимум 25.000м должина, со Ревизија и вршење на проектантски надзор при изведба“

24-24/2018 за Набавка на пијалоци и засладувачи

24-22/2018 за Набавка на авионски билети

24-23/2018 за Набавка на услуги за миење на службени возила

24-25/2018 за Набавка на горива за возилата на Општина и ТППЕ

24-21/2018 за Средтства за одржување на хигиена

24-19/2018 за Набавка на канцелариска хартија

24-18/2018 за Полнење и сервисирање на ПП апарти

24-10-2018 за ,, 1. Мерење на нивоа на емисии на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот при согорување во ложишта со топлотна моќ до 1 MW, 20 мерења 2. Мерење на нивоа на емисии на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот при согорување во ложишта со топлотна моќ од 1 MW до 50 MW, 5 мерења 3. Ниво на емисија на испарливите органски соединенија што се должи на употребата на растворувачи во инсталации за печатење, 10 мерења 4. Мерење на емисии на испуштање отпадни води, 10 мерења

24-5/2018 за „Реконструкција на постоечки канал во АРМ – Фаза 2 (од Стационажа 0+623,58 до 0+667,08)“

24-9/2018 за Набавка на Гуми за службени возила на Општина Битола

24-20/2018 за Набавка на услуги за печатење на опомени за данок на имот на физички лица и опомени за комунална такса

24-15/2018 за Рушење на објекти

24-6/2018 за Набавка на градежни материјали со вклучен превоз за потреби на Општина Битола

24-17/2018 за Набавка на печатарски услуги (печатење, издавање и копирање)

24-12/2018 за „Набавка на масла за возилата на Општина Битола и ТППЕ“

24-4/2018 за Набавка на тонери

24-8/2018 за „Проценки на надоместок при постапки за експропријација –(150) сто и педесет проценки“

24-14/2018 за„Набавка на услуги од фиксна телефонија и интернет“

24-11/2018 за „Набавка на услуга за систематски здравствен преглед на 129 вработени во општина Битола од кои 122 со основен пакет- стандарден минимум, 3 возачи и 4 чувар портири – специфичен пакет“

24-162/2017 за„Набавка на лесно масло за горење – екстра лесно масло за затоплување ЕЛ-1 за потребите на Општина Битола, основните училишта, средните училишта и детските градинки во надлежност на Општина Битола“

24-3/2018 за Наем на монохроматски ласерски фотокопирен апарат

24-2/2018 за Печатење на решенија за данок на имот и комунална такса (48.000 +/-5%)

24-117-2016-Избор-на-изведувач-за-изведување-на-проект-за-реконструкција-на-линиски

24-118-2016-Избор-на-изведувач-за-изведување-на-проект-за-употреба-и-одржување-на-коловоз

24-125-2016-Отклонување-на-штети-од-протести-на-следниве-објекти

24-126-2016-Изработка-на-ревизија-на-Проект-за-реконструкција-на-детска-градинка

24-141-2016-Изработка-на-Проект-реконструкција-со-адаптација-за-спортска-сала

24-142-2016-Набавка-на-транспортни-услуги-–-превоз-со-такси-компанија-низ-Р.М

24-90-2016-Поправка-и-одржување-на-патнички-и-товарни-моторни-возила-на-Општина-Битола-и-ТППЕ

24-111-2016-Реконструкција-на-коловози

24-116-2016-Улично-осветлување-на-кружен-тек-Прилепска-–-Батаљон-Стив-Наумов

24-120-2016-Адаптација-со-реконструкција-на-спортска-сала-Младост-Битола

24-132-2016-„Рушење-на-бесправно-изградени-објекти“

24-140-2016-„Надзор-при-изведување-и-одржување-на-автопати-улици-и-патишта

24-50-2016 Набавка на лесно масло за горење за потребите на Општина Битола, основните училишт-1

24-75-2016 „Набавка на услуги од фиксна телефонија“

24-78-2016 „Печатарски услуги“

24-79-2016 „Набавка на транспортни услуги – изнајмување на возила за превоз на патници

24-91-2016 Рушење на бесправно изградеи објекти

24-95-2016 Изградба на АЖУРИРАНА геодетска подлога за ГУП на град Битола согласно член 70 о-1

24-96-2016 Изработка на ревизија на проекти за инфрасруктура

24-98-2016 „Проценки на надоместок при постапки за недвижен имот – Деловни простории

24-99-2016 Набавка на Буково огревно дрво за потребите на Општина Битола, дел од општинските

24-104-2016 „Набавка на тонери“

24-106-2016 „Набавка на пијалоци и засладувачи“

24-108-2016 „Изработка на Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД

24-67-2016 – Реконструкција на коловоз на ул.„Љубојно“

24-69-2016 – Изработка на Ревизија на проект за просторна акустика за салата на „Кино Манаки со P=308 m2

24-70-2016 – „Изработка на проект за просторна акустика за салата на „Кино Манаки со P=308 m2“

24-85-2016 – „Регистрација на моторните возила на Општината и возилата на ТППЕ“

24-07-2016

24-15-2016

24-18-2016

24-27-2016

24-28-2016

24-32-2016

24-35-2016

24-23-2016

24-34-2016

24-37-2016

24-38-2016

24-43-2016

24-20-2016

24-17-2016

24-45-2016

24-40-2016

24-51-2016

24-19-2016

24-16-2016

24-25-2016

24-48-2016

24-52-2016

24-58-2016

24-64-2016

24-61-2016

24-59-2016

24-68-2016

24-46-2016

набавка на лична заштитна опрема