Одобрение за отстранување

Одобрение за отстранување

За издавање на одобрение за отстранување потребно е:

Доказ за сопственост на објектот
Проект за отстранување на објектот (во најмалку 3 примероци)
Ревизија на проектот за отстранување на објектот
Потврда за платени административни такси во вредност од 250,00 денари

Барање