Админинистрација

Админинистрација

ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

 

Сектор за правно-нормативни, административни и општи работи
одделение за правно нормативни  работи
одделение за административни и општи работи
Сектор за финансиски прашања
одделение за планирање и и извршување на буџетот
одделение за сметководство
одделение за администрирање на приходи
одделение за јавни набавки

Сектор за спроведување на урбанистички планови, урбанистичко планирање, заштита наивотната средина , комунални дејности и уредување  на градежно земјиште
одделение за спроведување на урбанистички планови
одделение за урбанистичко планирање и заштита на животната средина
одделение за комунални дејности и уредување на градежно земјиште

Сектор за  економски развој, јавни дејности и информатичка технологија
одделение за  економски развој
одделение за јавни дејности
одделение за информатичка технологија

Сектор – општински инспекторат
одделение за комунална инспекција и инспекција за животна средина
одделение за градежна –урбанистичка инспекција, патен сообраќај и патишта
одделение – инспекција за приходи , туризам, угостителство, образовани и спорт

Сектор за внатрешна ревизија
одделение за ревизија на системите за внатрешна контрола и ревизија на усогласеност (регуларност)
одделение за ревизија на успешност во работењето (извршувањето) , финансиска ревизија и ИТ ревизија

Одделение за управувување со човечки ресурси

Територијална противпожарна единица Битола

 

 

GRB-3
ПРОЦЕДУРА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА
ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Вработувањето на државни службеници во Општина Битола се изведува согласно процедурата предвидена со Законот за државни службеници (сл.весник на РМ бр.59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/06, 36/07, 161/08, 6/09, 114/09, 35/10, 167/10, 36/11, 6/12, 24/12, 15/13, 82/13 и 106/13).
Процедурата за вработување на државни службеници започнува со објава на јавен оглас и тоа само во случај кога работното место е предвидено во Систематизацијата на Општина Битола и за истото се обезбедени средства од буџетот на локалната самоуправа.
Општина Битола ја покренува иницијативата за вработување по сопствена одлука и истата ја праќа до Агенцијата за администрација која е надлежна за спроведување на процедурата за вработување на државниот службеник.

за повеќе информации:
– Правилник за начинот на селектирање и вработување на државните службеници и за формата и содржината на пријавата за интерен оглас за вработување на државен службеник

– Правилник за изменување на Правилникот за начинот на селектирање и вработување на државните службеници и за формата и содржината на пријавата за интерен оглас за вработување на државен службеник 27/2011

– Правилник за изменување на Правилникот за начинот на селектирање и вработување на државните службеници и за формата и содржината на пријавата за интерен оглас за вработување на државен службеник 182/2011

– Правилник за изменување на Правилникот за начинот на селектирање и вработување на државните службеници и за формата и содржината на пријавата за интерен оглас за вработување на државен службеник 69/2013