Општи акти

Општи акти

Статутот на Општина Битола
Буџетот
Другите општи акти