Буџет и ребаланси 2015

Буџет и ребаланси 2015

БУЏЕТОТ ЗА 2015 ГОДИНА

1 Фискална табела

1.1 Биланс на приходи

1.2 Биланс на расходи

1.3 Биланс на капитални расходи

1.4 Биланс на тековно- оперативни расходи

1.5 Посебен дел

1.6 Биланс на приходи 2016 година

1.7 Биланс на расходи 2016 год

1.8 Биланс на приходи 2017 год

1.9 Биланс на расходи 2017 год

1.10. Образложение на Буџетот на Општина Битола за 2015 година

2 Одлука за извршување на буџетот на Општина Битола за 2015 година

3 Буџетски календар за 2015 година

ПРВ РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ 2015 ГОДИНА

1.Фискална табела

2.1.Биланс на приходи на ниво на потставка

2.Биланс на приходи на ниво на ставка

3.1.Биланс на расходи на ниво на потставка

3.2.Биланс на капитални расходи на ниво на ставка

3.3.Биланс на капитални расходи на ниво на потставка

3.4.Биланс на тековно-оперативни расходи на ниво на ставки

3.5.Биланс на тековно-оперативни расходи на ниво на потставка

3.Биланс на расходи на ниво на ставка

4.1.Посебен дел на ниво на потставка

4.Посебен дел на ниво на ставка

5.1.Функционални расходи на ниво на потпрограми

5.Буџетски расходи по функции