Деловник

Деловник

Со Деловникот за работа на Советот поблиску се објаснувааат некои работи кои се во негова надлежност

ДЕЛОВНИК НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА