квартален 2013

квартален 2013

ПРВ КВАРТАЛ

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА БИТОЛА – ПРВ КВАРТАЛ 2013 ГОДИНА

Образложение за Квартален извештај-Општина Битола – прв квартал 2013

Споредба планирано- остварено сметка Наменска дотација прв квартал 2013 година

Споредба планирано-остварено сметка Буџет на Општина Битола прв квартал 2013 година

Споредбено планирано-остварено сметка Донации прв квартал 2013 година

Споредбено планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности прв квартал 2013 година

К2-2013 прв квартал

К3-2013 прв квартал

ВТОР КВАРТАЛ

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА БИТОЛА ВТОР КВАРТАЛ 2013 ГОДИНА

Образложение за Квартален извештај-Општина Битола – втор квартал 2013

Споредба планирано -остврено сметка Буџет на Општина Битола втор квартал 2013 год

Споредба планирано -остврено сметка Донации втор квартал 2013 год

Споредба планирано -остврено сметка Наменска и блок дотација втор квартал 2013 год

Споредба планирано -остврено сметка Самофинансирачки активности втор квартал 2013 год

K-2 – втор квартал 2013 година

K-3 – втор квартал 2013 година

ТРЕТ КВАРТАЛ

Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за трет квартал 2013 година

Споредба планирано и остварено сметка Буџет на Општина Битола за трет квартал 2013 година

Споредба планирано и остварено сметка Наменски дотации за трет квартал 2013 година

Споредба планирано и оставарено сметка Наменски дотации- државни патишта за трет квартал 2013 година

Споредба планирано и остварено сметка за Самофинансирачки активности за трет квартал 2013 година

Споредба планирано и остварено сметка Донации за трет квартал 2013 година

Образложение за Квартален извештај-Општина Битола – трет квартал 2013

К2-2013 ТРЕТ квартал

К3 образец-трет квартал 2013 година

ЧЕТВРТ КВАРТАЛ

Образложение за Квартален извештај-Општина Битола -четврт квартал 2013

Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Битола 01.01-31.12.2013 год (четврт квартал)

Споредба планирано-остварено сметка Буџет 01.01-31.12.2013 ( четврт квартал)

Споредба планирано-остварено сметка Наменски дотации 01.01-31.12.2013 год. ( четврт квартал)

Споредба планирано-остварено за сметка Самофинансирачки активности 01.01-31.12.2013 год

Споредба планирано-остварено сметка Донации 01.01-31.12.2013 год ( четврт квартал)

K-2 -2013-четврт квартал

К3- за четврт квартал 2013 година