квартален 2014

квартален 2014

ПРВ КВАРТАЛ

Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за период од 01.01-31.03.2014 година

Споредба на планирано-остварено за сметка Буџет за период 01.01-31.03.2014 година

Споредба планирано -остварено за сметка Наменска дотации за период од 01.01-31.03.2014 год

Споредба планирано-остварено за сметка Самофинансирачки активности за период 01.01-31.03.2014 година

Споредба планирано-остварено за сметка Донации за период 01.01-31.03.2014 година

Образложение за Квартален извештај-Општина Битола -прв квартал 2014

K3-_2014_прв _квартал

К-2 2014 прв квартал

ВТОР КВАРТАЛ

Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола – втор квартал 2014 година

Споредба планирано- остварено сметка Буџет за втор квартал 2014 година

Споредба планирано-остварено сметка Наменска и блок дотација за втор квартал 2014 година

Споредба планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности за втор квартал 2014 година

Споредба планирано-остварено сметка Донации за втор квартал 2014 година

Образложение за Квартален извештај-Општина Битола – втор квартал 2014

К-2 2014- втор квартал 2014

К3- втор квартал 2014 година

ТРЕТ КВАРТАЛ

Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за трет квартал 2014 година

Планирано – остварено сметка Буџет трет квартал 2014 година

Планирано-остварено сметка Наменски дотации трет квартал 2014 година

Планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности трет квартал 2014 година

Планирано- остварено сметка Донации трет квартал 2014 година

Образложение за Квартален извештај-Општина Битола – трет квартал 2014

K3 KFW 6-9 трет квартал 2014

К-2 2014 -трет квартал 2014

ЧЕТВРТ КВАРТАЛ

Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за четврт квартал 2014 година

Споредбено планирано-остварено сметка Буџет за четврт квартал 2014 година

Споредбено планирано-остварено сметка Наменски дотации четврт квартал 2014 година

Споредбено планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности четврт квартал 2014 година

Споредба планирано-остварено сметка Донации за четврт квартал 2014 година

Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски за четврт квартал 2014

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Обрзложение за Квартален извештај на Општина Битола за четврт квартал 2014

К-2 -четврт квартал 2014

К-3- четврт квартал 2014 година