квартален 2015

квартален 2015

ПРВ КВАРТАЛ

Споредба планирано-остварено сметка Буџет за прв квартал 2015 година

Споредба планирано-остварено сметка Наменска дотација прв квартал 2015 година

Споредба планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности прв квартал 2015 година

Споредба планирано-остварено сметка Донации за прв квартал 2015 година

Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски-прв квартал 2015 година

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на опшините и јавните претпријатија основани од општините

Образложение за Квартален извештај на Општина Битола -прв квартал 2015 година

Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за прв квартал 2015 година

K3 KFW 1-03 -прв квартал 2015

К-2 2015 прв квартал

ВТОР КВАРТАЛ

Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Битола за втор квартал 2015 год.

Споредба на планирано и остварено на сметката на основниот буџет на општината

Споредба на планирано и реализирано на наменската дотација за втор квартал 2015

Споредба на планирано и реализирано на самофинансирачки активности за втор квартал 2015

Споредба на планирано и реализирано на донации за втор квартал 2015

К2 втор квартал 2015

K3 втор квартал  2015

ТРЕТ КВАРТАЛ

Квартален извештај за трет квартал 2015 година

Споредба планирано- остварено Буџетска сметка за трет квартал 2015 година

Споредба планирано-остварено Сметка Наменски дотации за трет квартал 2015 година

Споредба планирано-остварено Сметка Самофинансирачки активности за трет квартал 2015 година

Споредба планирано-остварено Сметка Донации за трет квартал 2015 година

К-2 образец трет картал 2015

K3 – образец -трет квартал 2015 година

Образложение за Квартален извештај-трет квартал 2015 година

ЧЕТВРТ КВАРТАЛ

1.К1- Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за четвртиот квартал 2015 година

2.Споредба планирано-остварено сметка Буџет за четвртиот лвартал 2015 година синтетика

3.Споредба планирано-остварено сметка Наменска дотација за цетвртиот квартал 2015 година синтетика

4.Споредба планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности за четвртиот квартал 2015 година

5.Споредба планирано-остварено сметка Донации за четвртиот квартал 2015 година синтетика

К-2 четврт картал 2015

К3-KFW 9-12 2015