квартален 2011

квартален 2011

ПРВ КВАРТАЛ

К1- Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Битола – прв квартал 2011

Образложение за Квартален извештај-Општина Битола прв квартал 2011

Планирано-остварено Буџет прв квартал 2011

Планирано- остварено сметки Донации прв квартал 2011

Планирано- остварено – Сметка Наменски дотации прв квартал 2011

Планирано-остварено Сметка за самофинансирачки активности прв квартал 2011

K3- Прв квартал 2011

К2-2011 прв квартал

ВТОР КВАРТАЛ

К1- Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Битола втор квартал за период 01.01.2011-30.06.2011

Спопредба планирано-остварено сметка Буџет втор квартал 2011

Споредба планирано-остварено сметка Наменски дотации втор квартал 2011 година

Споредба планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности втор квартал 2011

Споредба планирано-остварено сметка Донации втор квартал 2011 година

Споредба планирано- остварено сметка Донации -Тумбе кафе втор квартал 2011 година

Споредба планирано-остварено сметка Донации- Тумбе кафе втор квартал 2011 година

Образложение за Квартален извештај-Општина Битола ВТОР квартал 2011

K3-Втор квартал 2011

К2-2011 втор квартал

ТРЕТ КВАРТАЛ

Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за трет квартал 2011 година

Преглед планирано – остварено сметка Основен буџет 3 квартал 2011

Преглед планирано – остварено сметка Наменски дотации- 3 квартал 2011

Преглед планирано – остварено сметка Самофинансирачки активности- 3 квартал 2011

Преглед на планирано-остварено за сметка Донации – трет квартал 2011 година

Образложение за Квартален извештај-Општина Битола Трет квартал 2011

К2-2011 трет квартал

К3-2011 трет квартал

ЧЕТВРТ КВАРТАЛ

Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола – четврт квартал 2011 година

Споредба планирано – остварено за сметка Буџет на Општина Битола – четврт квартал 2011 год

Планирано споредбено сметка Наменски дотации- четврт квартал 2011

Споредба планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности- четврт квартал 2011 година

Споредба планирано-остварено – сметка Донации – четврт квартал 2011 година

Образложение за Квартален извештај-Општина Битола четврт квартал 2011

К2-2011 четврт квартал

К3-2011 четврт квартал