квартален 2012

квартален 2012

ПРВ КВАРТАЛ

Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола прв квартал 2012 година

Образложение за Квартален извештај-Општина Битола -прв квартал 2012

Споредба планирано-остварено Буџетска сметка прв квартал 2012 година

Споредба планирано-остварено наменска сметка Агенција за државни патишта

Споредба планирано-остварено сметка Донации прв квартал 2012 год

Споредба планирано-остварено сметка Наменски дотации прв квартал 2012 год

Споредба планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности прв квартал 2012 год

Споредба планирано-остварено сметки Донации прв квартал 2012 година

К2-прв квартал 2012

К3-прв квартал 2012

ВТОР КВАРТАЛ

Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола втор квартал 2012

Споредба планирано-остварено сметка Буџет на Општина Битола втор квартал 2012

Споредба планирано-остварено сметка Наменска дотација втор квартал 2012

Планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности втор квартал 2012

Планирано-остварено сметка Донации втор квартал 2012

Образложение за Квартален извештај-Општина Битола -втор квартал 2012

К2-втор квартал 2012

К3-втор квартал 2012

ТРЕТ КВАРТАЛ

Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола – трет квартал 2012

Образложение за Квартален извештај-Општина Битола -трет квартал 2012

Споредба планирано-остварено сметка Буџет за трет квартал 2012

Споредба планирано-остварено сметка Донации трет квартал 2012 год

Споредба планирано-остварено сметка Наменски дотации трет квартал 2012 год.

Споредба планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности трет квартал 2012 год.

К2-трет квартал 2012

К3-трет квартал 2012 001

ЧЕТВРТ КВАРТАЛ

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ четврт квартал 2012 година

Образложение за Квартален извештај-Општина Битола – четврт квартал 2012

Споредба планирано-остварено сметка Буџет на Општина Битола 2012 година четврт квартал

Споредба планирано-остварено сметка Донации четврт квартал 2012 година

Споредба планирано-остварено сметка Наменски дотации четврт квартал 2012 година

Споредба планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности на Општина Битола 2012 година четврт квартал

К2-четврт квартал 2012

К3-четврт квартал 2012