Статут

Статут

Статутот е основен акт на општината со кој се уредуваат основните прашања во врска со надлежностите и oрганизацијата на општината и другите прашања од значење за општината.

СТАТУТ НА ОПШТИНА БИТОЛА