Надлежност

Надлежност

Советот на општината ги врши следните работи:
 1. донесува Статут на општината,
 2. донесува Деловник на Советот,
 3. донесува Програма за работа,
 4. донесува Буџет на општината и завршна сметка на Буџетот,
 5. донесува Генерален урбанистички план,
 6. донесува детални урбанистички планови и урбанистичка документација за населените места во општината,
 7. донесува Програма за уредување на градежното земјиште,
 8. донесува Програма за изградба и одржување на локалните патишта,
 9. донесува Програма за јавно осветлување,
 10. донесува Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалните водоводи,
 11. одобрува Програма за одржување на јавната чистота,
 12. одобрува Програма за одржување и користење на парковите и другите јавни површини од локално значење,
 13. одобрува програми од областа на заштитата на човековата средина,
 14. одобрува Програма за одржување на гробиштата,
 15. одобрува Програма за одржување и користење на коритата на реките,
 16. донесува Одлука за јавна чистота,
 17. определува имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти од локално значење,
 18. донесува Одлука за начинот на превозот во градскиот и приградскиот сообраќај,
 19. донесува Одлука за одржува њето и користењето на јавните пазаришта,
 20. донесува Одлука за одржување на гробиштата и начинот на користење,
 21. го уредува начинот на чистење на оџаците,
 22. го уредува одржувањето на јавниот простор за паркирање и начинот на негово користење,
 23. може да основа информативни гласила и одлучува за тоа,
 24. дава мислење при основање или укинување на основни училишта,
 25. делегира претставници во органита на управување на училиштата од основното образование и во установите од областа на културата, спортот, социјалната и детска заштита, предучилишното образование, здравствената заштита, заштитата на животните и билките и унапредување на животната средина,
 26. врши работи од областа на цивилната заштита,
 27. врши одделни овластувања во согласност со закон врз добрата од општа употреба и врз природните богатства на подрачјето на општината,
 28. основа управни и административни органи,
 29. основа инспекциски органи и служби,
 30. основа јавни служби, јавни установи и јавни претпријатија,
 31. именува и разрешува раководни органи на јавните служби, установите и претпријатијата што ги основа, на предлог на градоначалникот,
 32. врши надзор и контрола над работата на органите и службите, установите и претпријатијата што ги основа,
 33. избира и разрешува претседавач на Советот,
 34. избира и разрешува секретар на Советот,
 35. основа Комисија за работи од именување и разрешување на извршители на управните и административните работи во органите на општината,
 36. формира Надзорен одбор за вршење надзор над материјалното и финансиското работење во Општината, за што ќе биде надлежен,
 37. формира постојани и повремени работни тела,
 38. доделува општински признанија и награди,
 39. поднесува иницијативи за доделување, одликување и признанија,
 40. дава мислење по предлог законите што се однесуваат на Општината,
 41. врши и други работи.

Извор: Статут на Општина Битола(член 43)