Членува

Членува

Општината Битола членува во следниве здруженија:

  • Асоцијација на збратимени градови од Југоисточна Европа
  • Франкфониски клуб Стразбург
  • ЗЕЛС (Заедница на Единиците на Локална Самоуправа)
    zels.org.mk