Општи акти

Општи акти

Села за кои има донесено согласност за донесување на општи акти

 1. Лавци
 2. Брусник
 3. Канино
 4. Трново
 5. Магарево
 6. Барешани
 7. Кравари
 8. Логоварди
 9. Породин
 10. Поешево
 11. Олевени
 12. Граешница
 13. Драгош
 14. Рамна
 15. Лисолај
 16. Раштани
 17. Острец
 18. Братиндол
 19. Кишава
 20. Меџитлија
 21. Лера
 22. Лопатица
 23. Велушина
 24. Крклино
 25. Ѓавато
 26. Буково