ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ ВО ОПШТИНА БИТОЛА

ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ ВО ОПШТИНА БИТОЛА

 

ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ ЛОКАЦИЈА КОНТАКТ
АЛБСИГ –  АД Скопје Ул. Јосиф Јосифовски Бр.10

Битола

+389 47 226-363

Факс: +389 47 226-363

e-mail: bitola@albsig.com.mk

www.albsig.com.mk

ВИНЕР 1- Осигурување АД Скопје Ул.Пеце Матичевски Бр.21

Битола

+389 47 231-700

+389 78 489-941

e-mail: bitola1@winner.mk

www.winner.mk

ВИНЕР 2 Осигурување АД Скопје Ул. Први Мај Бр.118

Битола

+389 70 445-171

e-mail: bitola2@winner.mk

www.winner.mk

ВИНЕР 4 Осигурување АД Скопје Ул. Климент Охридски Бр.66

Битола

+389 47 228-003

+389 78 488-941

e-mail: bitola4@winner.mk

www.winner.mk

ВИНЕР 5 Осигурување АД Скопје Ул. Солунска Бр. 151  Битола +389 70 859 904

e-mail: bitola@5winner.mk

www.winner.mk

ВИНЕР 6 Осигурување АД Скопје Ул. Јорго Османо Бр. 10Б

Битола

+389 78 494-628

e-mail: bitola6@winner.mk

www.winner.mk

ВИНЕР 7 Осигурување АД Скопје Ул. Климент Охридски Бр.22

Битола

+389 71 375-289

e-mail: bitola7@winner.mk

www.winner.mk

ЕУРОИНС Осигурување АД Скопје Ул. Никола Тесла Бр. бб

Битола

+389 47 225-704

e-mail: contact@euroins.com.mk

www.euroins.com.mk

ЕУРОЛИНК Осигурување АД Скопје Ул. Никола Тесла Бр. 4

Битола

Факс +389 47 202-454

+389 47 231-255

e-mail: brglevskibr@t-home.mk

www.eurolink.com.mk

ИНСИНГ Македонија АД Скопје Ул. Карпош Блок Б

Битола

+389 47 242-249

Факс: +389 47 242-249

e-mail: info@insig.com.mk

www.insig.com.mk

КРОАЦИЈА Осигурување АД Скопје Ул. 1-ви Мај Бр. 118

Битола

+389 47 241 222

Факс: +389 47 241-222

e-mail: bitola@crosig.mk

АД Осигурителна полиса АД Скопје Ул.Никола Тесла Бр.51

Битола

+389 47 228 -360

www.osiguritelnapolisa.com.mk

 

Осигурување Македонија АД Скопје-Виена Ул.Булевар 1-ви Мај Бр.268

Битола

+389 47 237-194, 47 237-683,

47 237 360

www.insumak.mk

САВА Осигурување АД СКопје Ул. Јосиф Христовски Бр. 1 зграда Грозд Битола +389 47 511-543

+389 71 261-060

www.sava.mk

ТРИГЛАВ Осигурување АД Скопје Ул. Зграда Грозд Ламела 2

Битола

+389 47 208-201

www.triglav.mk

УНИКА Осигурување АД Скопје Ул. Столарски пат бб (Безистен)

Ул..Новачки пат бб

+389  47 203-646

+389 47 236-606

e-mail: info@uniqa.mk

www.uniqa.mk

С/Н Осигурителен Брокер Битола Ул.Никола Тесла Бр. 66

Битола

+389 47 553-390

+389 78 237-549

e-mail: info@snbroker.mk

www.snbroker.mk

 

За внесување на нови осигурителни компании, промена на податоци или бришење на истите од листата, можете да се обратите на следниот  e-mail: viki.nalevska@bitola.gov.mk