Постапка градежна инспекција

Постапка градежна инспекција

Постапка

 

Одделението за градежна – урбанистичка инспекција, патен сообраќај и патишта  на Општина Битола, во согласност со Законот за градење  ги извршува следните цели и задачи

Работни цели и задачи

Цел 1:Надзор над градбите од втора категорија, согласно законската регулатива

Цел 2:Надзор над градби што се изведуваат согласно техничка документација, како и градбите што отстапуваат од заверениот проект

Цел 3:Контрола на издадената тејничка документација

Задачи

Задача 1:Инспекциски надзор над продажбите од втора категорија

Задача 2:Контрола на издадена техничка документација

Задача 3:Поведување на управна постапка за константирани бесправни градби

Задача 4:Поведување на управна постапка за делови што отстапуваат од градба

Задача 5:Прием и сослушување на странки, како и писмено известување до истите

Задача 6:Записници од увид на терен по законот за беспарвно изградени објекти

Заедно со барањето или пријавата треба да се достави и уплатница за административни такси од 50 денари.

 

Уплатница

Превземи барање

Превземи пријава