Постапка домување инспекција

Постапка домување инспекција

Постапка

 

Одделението за инспекција за приходи, туризам, угостителство, образование и спорт  на Општина Битола, во согласност со Законот за домување, ги извршува следните цели и задачи

Работни цели и задачи

Цел 1:Инспекциски надзор над станбeно деловни и деловно станбени згради  и на органот на управување со истите

Цел 2:Спроведување на Законот за домување

Цел 3:Работни задачи што ќе му ги довери непосредниот раководител

Задачи

Задача 1:Надзор над одржувањето на станбeно деловни и деловно станбени згради

Задача 2:Почитување на пропишани норми и стандарди за домување

Задача 3:Уреденоста на закупничките односи

Задача 4:Водење на регистар  на станбени згради и станови и регистар на управители и на станбени згради

Задача 5:Исполнетоста на условите на издадена лиценца за управители

Задача 6:Правни и физички лица кои постапиле спротивно од законските прописи

Заедно со барањето или пријавата треба да се достави и уплатница за административни такси од 50 денари.

Уплатница

Превземи барање

Превземи пријава

Платен налог за физички лица

Платен налог одговорно лице во правното лице

Платен налог правно лице