Постапка комунална инспекција

Постапка комунална инспекција

Постапка

Одделението за комунална инспекција и инспекција на животната средина на Општина Битола, во согласност со Законот за јавна чистота и Законот за комунални дејности  ги извршува следните цели и задачи

Работни цели и задачи:

Цел 1: Спроведување на законските прописи за правни и физички лица кои постапиле спротивно на нив

Цел 2: Спроведување на Одлуката за комунален ред на Општина Битола

Цел 3: Јавни комунални претпријатија (Основани од Општина Битола)

Задачи

Задача 1: Одржување на чистотата над јавните сообраќајни површини

Задача 2: Динамика и време за подигање на смет

Задача 3: Одржување на јавно зеленило

Задача 4: Одржување на хигиена и градскиот пазар

Задача 5: угостителски трговски објекти кои користат јавни површини за поставување на урбана опрема

Задача 6: Правни и физички лица кои постапиле спротивно од законските прописи

Уплатница

Барање

Пријава

Платен налог за физички лица

Платен налог одговорно лице во правното лице

Платен налог правно лице

Локал 047/ 208-352 ; 208-440