Постапка патишта инспекција

Постапка патишта инспекција

Постапка

 

Одделението за градежна – урбанистичка инспекција, патен сообраќај и патишта  на Општина Битола, во согласност со Законот за јавните патишта , ги извршува следните цели и задачи

Работни цели и задачи

Цел 1:Надзор на јавни комунални претпријатија

Цел 2:Постапување по закон за јавни патишта

Цел 3:Надзор на прекопи на улиците

Задачи

Задача 1:Записници и решенија за прекопи низ улиците на Општина Битола

Задача 2:Записници и решенија – водење на управна постапка по пријава и по случај

Задача 3:Инспекциски надлежности  при градба на нови улици и реконструкција на стари улици

Задача 4:Соработка со МВР – Битола и заеднички настапи на улица во Општина Битола

Задача 5:Соработка со одделение за комунални дејности при недозволена узурпација

Задача 6:Соработка и самозастапување пред надлежниот суд при преминување на управната постапка во прекршочна

Заедно со барањето или пријавата треба да се достави и уплатница за административни такси од 50 денари.

Уплатница

Превземи барање

Превземи пријава