Постапка сообраќај инспекција

Постапка сообраќај инспекција

Постапка

 

Одделението за градежна – урбанистичка инспекција, патен сообраќај и патишта  на Општина Битола, во согласност со Законот за превоз во патниот сообраќај, ги извршува следните цели и задачи

Работни цели и задачи

Цел 1:Поквалитетен авто-такси превоз

Цел 2:Поредовен општински линиски превоз

Цел 3: Подобрување на сообраќајната сигнализација во градот

Задачи

Задача 1:Контрола на авто-такси превозот

Задача 2:Контрола на светлосната сигнализација

Задача 3: Контрола на општинскиот линиски превоз

Задача 4: Контрола на паркирањето

Задача 5: Проверка на вертикалната сигнализација

Задача 6: Контакт со медиуми

Заедно со барањето или пријавата треба да се достави и уплатница за административни такси од 50 денари.

Уплатница

Превземи барање

Превземи пријава

платен налог сообраќај

Уплатница за административна такаса за автотакси налепница