Втора форумска сесија во рамките на Проектот на Зајакнување на општинските совети

Втора форумска сесија во рамките на Проектот на Зајакнување на општинските совети