Преглед на работни места

Преглед на работни места

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА БИТОЛА

 

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                   Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
1 УПР 01 01 А04 000 Секретар на општина  со седиште во град 1

 

 

 

А. Сектор за правно нормативни административни и општи работи

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                   Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
2 УПР 01 01 Б02 000 Раководител на сектор за правно нормативни

административни и општи работи

1

 

А.1 Одделение   за правно нормативни

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                   Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
3 УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за правно нормативни

Работи

1
4 УПР 01 01 В01 000 Советник- правно нормативни работи 2
5 УПР 01 01 В01 000 Советник – правни работи и застапување 1
6 УПР 01 01 В02 000 Виш соработник координација на активностите  на секретарот 1
7 УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник – организациска и административна подршка 2
8 УПР 01 01 Г01 000 Самостоен референт- Седници на совет и комисии 3
9 УПР 01 01 Г04 000 Помлад референт Материјали за седници на Совет 1

 

 

 

 

А.2 Одделение   за административни и општи работи

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                   Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
10 УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за административни и општи работи 1
11 УПР 01 01 В01 000 Советник- односи соо јавноста 1
12 УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник организирање и координирање на помошно технички работи 1
13 УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник организирање и координирање на архивско работење 1
14 УПР 01 01 Г01 000 Самостоен референт Технички секретар на Градоначалникот 1
15 УПР 01 01 Г01 000 Самостоен референт Архивар 2
16 УПР 01 01 Г01 000 Самостоен референт Упатување на странки 2
17 УПР 01 01 Г02 000 Виш референт информирање на граганите 1
18 УПР 01 01 ГО3 000 Референт административни работи 2
19 УПР 04 01 А04 001 Квалификуван работник за одржување на објекти 1
20 УПР 04 03 А02 001 Возач 4
21 УПР 04 04 А03 002 Работник во кујна 1
22 УПР 04 02 А02 001 Чувар портир 4
23 УПР 04 05 А02 004 Координатор на достава -Курир 2
24 УПР 04 05 А03 004 Хигиеничар/ки 7
25 УПР 04 05 АО2 008 КВ дактило работник 2

 

 

 

 

А.3 Одделение   за имот и имотно правни работи

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                   Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
26 УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за имот и имотно правни работи 1
27 УПР 01 01 В01 000 Советник – постапка за отуѓување на градежно земјиште со јавно надавање и непосредна спогодба 1
28 УПР 01 01 В01 000 Советник ажурирање на општински имот 2
29 УПР 01 01 В01 000 Советник- електронско следење на договорите 1
30 УПР 01 01 В03 000 Соработник- предлози за експропријација 3
31 УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник недвижен имот 2

 

 

 

 

Б. Сектор за финансиски прашања

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                   Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
32 УПР 01 01 Б02 000 Раководител на сектор за финансиски прашања 1

 

 

Б.1 Одделение   за буџетска координација

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                   Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
33 УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за буџетска координација 1
34 УПР 01 01 В01 000 Советник- планирање и извршување на буџет 1
35 УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник Пријавување и плаќање на обврски 1

 

 

Б.2 Одделение   за  сметководство и плаќања

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                   Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
36 УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за сметководство и плаќање 1
37 УПР 01 01 В01 000 Советник одговорен сметководител 1
38 УПР 01 01 В01 000 Советник сметководител за буџет 1
39 УПР 01 01 В01 000 Советник сметководител за орган 1
40 УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник материјално финансиско сметководство 1
41 УПР 01 01 Г02 000 Виш референт Благајник 1
42 УПР 01 01 Г02 000 Виш референт Економ 1

 

 

 

Б.3 Одделение   за администрирање на приходи

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                   Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
43 УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за администрирање на приходи 1
44 УПР 01 01 В01 000 Советник – администрирање на данок на имот, данок на наследство и подарок и данок на промет на недвижности 1
45 УПР 01 01 В01 000 Советник даночен книговодител 1
46 УПР 01 01 В01 000 Советник – управно правни работи од администрирање на данок на имот, данок на наследство и подарок и данок на промет на недвижности 1
47 УПР 01 01 В01 000 Советник – проценувач на недвижен имот 2
48 УПР 01 01 В01 000 Советник – пресметка на надомест  за уредување на градежно земјиште 1
49 УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник- организациска и административна подршка во администрирање на приходи 2
50 УПР 01 01 Г01 000 Самостоен референт- облог на данок на имот 2
51 УПР 01 01 Г01 000 Самостоен референт- администратор на комунална такса 1
52 УПР 01 01 Г01 000 Самостоен референт- прием на предмети 2
53 УПР 01 01 Г01 000 Самостоен референт даночен извршител 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.4 Одделение   за јавни набавки

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                    Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
54 УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за  јавни набавки 1
55 УПР 01 01 В01 000 Советник – водење на постапка за јавни набавки 1
56 УПР 01 01 В01 000 Советник – изработка на техничка документација и спецификација  од јавни набавки  од областа на урбанизмот, комуналните дејности, уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина 1
57 УПР 01 01 В01 000 Советник – изработка на техничка документација и спецификација  од јавни набавки  од областа на канцелариски материјал, печатење, греење, одржување и осигурување на опрема 1
58 УПР 01 01 В01 000 Советник – водење на постапка за јавна набавкасо прибирање на понуди 1
59 УПР 01 01 ВО3 000 Соработник следење и анализа на постапките за јавни набавки 1
60 УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник- техничка документација 3
61 УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник- правно нормативни работи од постапка за јавни набавки 1

 

 

 

 

Б.5 Одделение   за буџетска контрола

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                    Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
62 УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за буџетска контрола 1
63 УПР 01 01 В01 000 Советник – изготвување на извештаи 1
64 УПР 01 01 В02 000 Виш соработник- подготовка на метеријали и документи за буџетска контрола 1

 

 

 

В. Сектор за спроведување на урбанистички планови , урбанистичко планирање , заштита на животната средина , комуналните дејности и уредување на градежно земјиште

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                   Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
65 УПР 01 01 Б02 000 Раководител на сектор за спроведување на урбанистички планови , урбанистичко планирање , заштита на животната средина , комуналните дејности и уредување на градежно земјиште 1

 

В.1 Одделение   за спроведување на урбанистички  планови

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                   Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
66 УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за спроведување на урбанистички  планови 1
67 УПР 01 01 В01 000 Советник – издавање на одобренија за градба и други управни акти 3
68 УПР 01 01 В01 000 Советник – издавање на управни акти од областа на урбанизмот 1
69 УПР 01 01 В01 000 Советник – управно правни работи од спроведување на урбанистички планови 1
70 УПР 01 01 В03 000 Соработник- администрирање со документација од областа на урбанизмот и градежништвото 1
71 УПР 01 01 Г02 000 Виш референт- изводи од урбанистичка документација 1
72 УПР 01 01 Г02 000 Виш референт- геометар 1
73 УПР 01 01 Г03 000 Референт- административни работи од урбанизам 1

 

 

 

 

В.2 Одделение   за урбанистичко планирање и заштита на животната средина

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                   Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
74 УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за урбанистичко планирање и заштита на животната средина 1
75 УПР 01 01 В01 000 Советник – заштита на животната средина и природата 2
76 УПР 01 01 В01 000 Советник – урбанистички планер 1
77 УПР 01 01 В01 000 Советник – урбанистички аналитичар 1
78 УПР 01 01 В01 000 Советник – сообракајна инфраструктура 1

 

 

 

 

В.3 Одделение   за комунални дејности и уредување на градежно земјиште

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                   Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
79 УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за комунални дејности и уредување на градежно земјиште 1
80 УПР 01 01 В01 000 Советник – комунални работи 3
81 УПР 01 01 В01 000 Советник – управно правни работи од областа на комуналните работи 1
82 УПР 01 01 В01 000 Советник – машински инсталации и енергетска ефикасност 1
83 УПР 01 01 В01 000 Советник – превоз во патен сообраќај 1
84 УПР 01 01 В01 000 Советник – локални патишта и улици 3
85 УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник- сообракај и патишта 1
86 УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник – електрична инфраструктура 1
87 УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник – организациска и административна подршка во комуналните работи 1
88 УПР 01 01 Г02 000 Виш референт- издавање на решенија- уверенија од комуналната сфера 1

 

 

 

 

 

Г. Сектор  за економски развој  , јавни  дејности  и информатичка технологија

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                   Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
89 УПР 01 01 Б02 000 Раководител на сектор за  економски развој  , јавни  дејности  и информатичка технологија 1

 

Г.1 Одделение   за економски развој

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                    Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
90 УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за економски развој 1
91 УПР 01 01 В01 000 Советник – локален економски развој 1
92 УПР 01 01 В01 000 Советник – подготвување на проектна документација за добивање на одобрение за градба 2
93 УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник – организациска и административна подршка во реализација на проекти од економскиот развој 1
94 УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник – електрична инфраструктура во проектите од економскиот развој 1

 

 

 

 

Г.2 Одделение   за јавни дејности

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                   Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
95 УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за јавни дејности 1
96 УПР 01 01 В01 000 Советник – социјална заштита 1
97 УПР 01 01 В01 000 Советник – култура и спорт 1
98 УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник- културни манифестации и туризам 1
99 УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник-спортски објекти и манифестации 1
100 УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник- основно и средно образование 1
101 УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник- заштита и спасување на граѓаните , материјалните добра и справување со кризи 1

 

 

 

Г.3 Одделение   за информатичка технологија

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                   Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
102 УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за информатичка технологија 1
103 УПР 01 01 В01 000 Советник – администрирање со база на податоци 1
104 УПР 01 01 В02 000 Виш соработник-веб администратор 1
105 УПР 01 01 В03 000 Соработник-систем администратор ИТ 1
106 УПР 01 01 Г01 000 Самостоен референт ИТ техничар 1

               

 

 

Д. Сектор  општински инспекторат

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                    Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
107 ИНС 01 01 Б02 001 Раководител на сектор општински инспекторат

Главен инспектор

1

 

Д.1 Одделение   за комунална инспекција и инспекција за животна средина

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                   Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
108 ИНС 01 01 Б04 001 Раководител на одделение за комунална инспекција и инспекција за животна средина  Виш инспектор 1
109 ИНС 01 01 В01 001 Советник – комунален инспектор 4
110 ИНС 01 01 В01 001 Советник – овластен инспектор за домување 1
111 ИНС 01 01 В01 001 Советник – овластен инспектор за животна средина 1
112 УПР 01 01 Г01 000 Самостоен референт – комунален редар 1
113 УПР 01 01 Г03 000 Референт- технички секретар 2

 

 

Д.2 Одделение   за градежна  инспекција и  инспекција за  патен сообраќај и патишта

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                   Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
114 ИНС 01 01 Б04 001 Раководител на одделение за градежна  инспекција и  инспекција за  патен сообраќај и патишта

 

1
115 ИНС 01 01 В01 001 Советник – овластен градежен инспекктор 2
116 ИНС 01 01 В01 001 Советник – овластен инспектор за патен сообракај 1
117 ИНС 01 01 В01 001 Советник – овластен инспектор за патишта 1
118 УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник- организациска и административна подршка во градежната инспекција, и инспекцијата за патен сообракај и патишта 1
119 УПР 01 01 Г01 000 Самостоен референт- извршител 1

 

 

Д.3 Одделение   за инспекција за приходи, туризам, угостителство,  образование и  спорт

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                   Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
120 ИНС 01 01 Б04 001 Раководител на одделение за инспекција за приходи, туризам, угостителство,  образование и  спорт  Виш инспектор 1
121 ИНС 01 01 В01 001 Советник – овластен инспектор за утврдување и наплата на данок на имот 1
122 ИНС 01 01 В01 001 Советник – овластен инспектор за угостителство 1
123 ИНС 01 01 В01 001 Советник – овластен инспектор за туризам 1
124 ИНС 01 01 В01 001 Советник – овластен  просветен инспектор 1

 

 

 

Ѓ. Сектор  за внатрешна ревизија

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                   Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
125 УПР 01 01 Б02 000 Раководител на сектор за внатрешна ревизија 1

 

Ѓ.1 Одделение   за ревизија на системите  за внатрешна  контрола и ревизија на усогласеност (регуларност)

 

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                    Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
126 УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за ревизија на системите

за внатрешна  контрола и ревизија на усогласеност (регуларност)

 

1
127 УПР 01 01 В01 000 Советник – внатрешен ревизор 1
128 УПР 01 01 В03 000 Соработник- внатрешен ревизор 1
129 УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник- внатрешен ревизор на обука 1
130 УПР 01 01 Г03 000 Референт- технички секретар во внатрешна ревизија 1

 

Ѓ.2 Одделение   за  на успешност во работењето (извршувањето) , финансиска ревизија и ИТ ревизија.

 

 

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                   Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
131 УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за ревизија на успешност во работењето (извршувањето) , финансиска ревизија и ИТ ревизија.

 

 

1
132 УПР 01 01 В01 000 Советник – внатрешен ревизор 1

 

Е.1 Одделение   за  управување со човечки ресурси

 

 

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                   Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
133 УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за управување со човечки ресурси

 

 

1
134 УПР 01 01 Г01 000 Самостоен референт – персонална евиденција 1

 

 

Ж.1 Територијална противпожарна едница Битола

 

 

*** Шифра на работно место Назив на работно место                                   Број на извршители
И Г ПГ К/Н Б
135 УПР 04 02 Б04 000 Командир на ТППЕ Битола

 

1
136 УПР 04 02 Б05 000   Заменик Командир на ТППЕ Битола

 

1
137 УПР 04 02 Б08 000 Командир на вод

 

4
138 УПР 04 02 Б10 000 Командир на одделение 4
139 УПР 04 02 Б13 000 Пожарникар спасител 14
140 УПР 04 02 Б14 000 Пожарникар спасител возач на специјално возило 22