Буџет и ребаланси 2018

Буџет и ребаланси 2018

Буџет 2018 и ребаланси

1.Фискална табела

2. Биланс на приходи- ребаланс 2018 год.

3.Биланс на расходи-ребаланс 2018 година

4.Биланс на тековно-оперативни расходи-ребаланс 2018 год.

5.Биланс на капитални расходи-ребаланс 2018 год.

6.Посебен дел – ребаланс 2018 год.

Буџет 2018

1.Фискална Табела

2.Биланс на приходи на ниво на ставка

3. Биланс на расходи на ниво на ставка

4.Биланс на капитални расходи на ниво на ставка

5.Биланс на тековно-оперативни расходи на ниво на ставка

6.Посебен дел на ниво на ставка

7.Одлука за извршување на буџетот на Општина Битола за 2018 година

8.Одлука за вредност на бод на државни службеници

9.Буџетски календар за 2018 година

 

1. Одлука за пренамена и проширување на буџетот за 2018

1. Одлука за пренамена на Буџетот на Општина Битола за 2018 година

2.Одлука за проширување на Буџетот на Општина Битола за 2018 година

 

2. Одлука за пренамена и проширување на буџетот за 2018 (20.06.2018)

1.Одлука за проширување на Буџетот на Општина Битола за 2018 година ( 20.06.2018)

2.Одлука за пренамена во Буџетот на Општина Битола за 2018 година (20.06.2018)

 

3.Одлука за пренамена на средства во Буџетот на Општина Битола. 27.08.2018

3.Одлука за пренамена на средства во Буџетот на Општина Битола. 27.08.2018