Присилна наплата на даночен долг

Присилна наплата на даночен долг

ПРИСИЛНА НАПЛАТА НА ДАНОЧНИОТ ДОЛГ

1.РЕШЕНИЕ ЗА ПРИСИЛНА НАПЛАТА

-НАПЛАТА НА  ДАНОЧНИТЕ ДОЛГОВИ, ПАРИЧНИТЕ КАЗНИ И КАМАТИТЕ СЕ ВРШИ СО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИСИЛНА НАПЛАТА

2. ПРИСИЛНА НАПЛАТА НА ДАНОЧНИОТ ДОЛГ СЕ ВРШИ ОД:

–          ИМОТОТ НА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК СО ПОПИС, ПРОЦЕНКА И ПРОДАЖБА ПО ПАТ НА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ.

–          СО РЕШЕНИЕ ЗА ЗАБРАНА НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК ОД НЕГОВИТЕ СМЕТКИ

–          СО РЕШЕНИЕ ЗА ЗАБРАНА НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК НА ЛИЧНИТЕ ПРИМАЊА ОД РАБОТЕН ОДНОС

3.ТУЖБА

-ПРОТИВ РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИСИЛНА НАПЛАТА – СО ДАТА НА ДОНЕСУВАЊЕ ДО 04.09.2015 г,МОЖЕ ДА СЕ ИЗЈАВИ ЖАЛБА ВО РОК ОД 8 ДЕНА ОД ПРИЕМОТ НА РЕШЕНИЕТО СО УПЛАТЕНИ 250 ДЕНАРИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ  НА  СМЕТКА:840-103-03182 и приходна шифра 722-315

-ЖАЛБАТА НЕ ГО ОДЛАГА ИЗВРШУВАЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО.

-ВО ЖАЛБАТА НЕ МОЖАТ ДА СЕ ИЗНЕСУВААТ ОКОЛНОСТИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА ДАНОЧНИОТ ДОЛГ.

4. РОК НА РЕШАВАЊЕ ПО ИЗЈАВЕНАТА ЖАЛБА

– РОКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБА ИЗНЕСУВА 15 ДЕНА ДОКОЛКУ СЕ ПОСТАПУВА ВО ПРВ СТЕПЕН, ВО СПРОТИВНО ЖАЛБАТА ВО РОК ОД 5 ДЕНА СО СИТЕ СПИСИ НА ПРЕДМЕТОТ СЕ ПРЕПРАЌА ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ.

5.ТУЖБА

-Со измените и дополнување на Законот за Даноците на имот („Сл.весник на РМ “бр.154/2015) кои стапија на сила на ден 04.09.2015 година, направени се измени во Член 60 во наведениот закон и нема повеќе правен лек жалба и истиот се заменува со ТУЖБА .

ПРАВНА ПОУКА:Против решението на градоначалникот на општината, може да се поведе управен спор со тужба пред надлежниот Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

-ТУЖБАТА НЕ ГО ОДЛАГА ИЗВРШУВАЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО.

-ВО ТУЖБАТА НЕ МОЖАТ ДА СЕ ИЗНЕСУВААТ ОКОЛНОСТИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА ДАНОЧНИОТ ДОЛГ.