Програма за остварување на социјалната, детската и здравствената заштита во општина Битола